Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) zajmuje się wyjaśnieniem przyczyn wypadków w zakładzie pracy oraz prowadzeniem rejestrów. Dba on także o zapewnienie odpowiedniego nadzoru dotyczącego przestrzegania zasad BHP. Ważnym elementem działalności specjalisty BHP jest prowadzenie szkoleń dla pracowników zakładów pracy. Mają one przygotować kadrę do bezpiecznego wykonywania swoich zadań i zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków. Specjalista ds. BHP przygotowuje również raporty, analizy i zaświadczenia.Safety.

Kierunek: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Forma kształcenia: zaoczna
Okres kształcenia: 1,5 roku /3 semestry/
Adresaci: Absolwenci szkoły średniej /matura nie jest wymagana/

KWALIFIKACJE:
Z.13. – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
• sporządzania bieżącego i okresowego analizowania stanu bhp w zakładzie pracy,
• rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
• oceniania i kontrolowania stanu bhp w zakładzie,
• oceniania ekonomicznych skutków zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• dobierania właściwych środków ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,
• identyfikacji i oceniania zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
• organizacji pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
• przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• ustalania okoliczności i przyczyny wypadków,
• współdziałania ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

PERSPEKTYWY PRACY:
Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp.

PROGRAM NAUCZANIA:
• podstawy prawa pracy
• podstawy przedsiębiorczości techniczne bezpieczeństwo pracy
• ergonomia w procesie pracy
• zagrożenia w środowisku pracy
• ocena ryzyka zawodowego
• język obcy zawodowy w bezpieczeństwie higieny pracy
• zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
• ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz (dostępny w sekretariacie luba na naszej stronie internetowej)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
• trzy fotografie

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28

 

 

 

 

propozycja-2

Współpracujemy z: