1. Każde dziecko w wieku od 7 do 18 lat przebywające w Polsce jest objęte obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki. Obowiązek dotyczy tez dzieci nie mających obywatelstwa polskiego bez względu na status prawny ich rodziców w Polsce.

 

2. Nauka jest bezpłatna dla dzieci cudzoziemskich w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych do ukończenia przez nie 18 roku życia lub do ukończenia szkoły w której rozpoczęły naukę przed ukończeniem 18 roku życia (np. w liceum ogólnokształcącym) Wyjątkiem są tutaj:
• szkoły policealne;
• szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych;
• szkoły artystyczne;
• zakłady kształcenia nauczycieli.

 

3. Koszty które musi ponieść zapisujący dziecko do szkoły w Polsce:
• zakup książek
• zakup przyborów szkolnych
• koszty stroju szkolnego
• opłata za obiady szkolne
• opłata za ubezpieczenie Uwaga: nie jest to ubezpieczenie zdrowotne uprawniające do korzystania z bezpłatnej służby zdrowia. Ubezpieczenie to zapewnia prawo do wypłaty pewnej kwoty odszkodowania wówczas, gdy dziecko ulegnie wypadkowi w szkole lub poza nią.
• opłaty na radę rodziców – dobrowolne
• opłaty na wydatki klasowe – dobrowolne
• opłaty za wycieczki szkolne- nie obowiązkowe

 

4. Każde dziecko nie będące obywatelem polskim ma prawo do dodatkowych bezpłatnych lekcji języka polskiego organizowanych w szkole przez pierwszych 12 miesięcy w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo

 

5. Każde dziecko ma prawo do dodatkowych bezpłatnych zajęć wyrównawczych organizowanych w szkole przez pierwszych 12 miesięcy w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo na jeden przedmiot. Łączny wymiar dodatkowych bezpłatnych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych z innych przedmiotów nie może być wyższy niż pięć godzin lekcyjnych tygodniowo na jednego ucznia.

 

6. W Polsce nauka religii odbywa się w szkole. Nie jest obowiązkowa

 

7. Rok szkolny w Polsce zaczyna się 1 września, a kończy w ostatni piątek czerwca roku następnego. Zajęcia szkolne odbywają się przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Weekendy (sobota i niedziela) są wolne od szkoły. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. I semestr kończy się w styczniu, dzieciom wystawia się wtedy oceny semestralne ze wszystkich przedmiotów, II semestr kończy się w czerwcu i jest to koniec roku szkolnego, oceny z II semestru wystawione zostają na koniec roku i zostają wpisane na świadectwie.

 

8. Świetlice szkolne i przedszkola są zamknięte w dni ustawowo wolne od pracy. Opiekę dzieciom zapewniają rodzice.
Zasady opieki w przedszkolach i szkołach w okresie ferii i wakacji różnią się.

 

9. Każde dziecko objęte obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki posiada legitymację. Legitymacja szkolna to dokument potwierdzający, że dziecko chodzi do szkoły. Pod warunkiem posiadania jej przy sobie uprawnia dziecko do korzystania z wielu zniżek uczniowskich, np. na bilety komunikacji miejskiej, bilety kolejowe i inne.

 

10. Zakwaterowanie i opłata na czas nauki dziecka w Polsce jest po stronie rodzica
adresy gdzie można ubiegać się o zakwaterowanie:

http://bursaradom.edu.pl/

http://www.bursa3radom.pl/

http://www.ssmradom.pl/

 

 

11. Dokumenty:

Gimnazjum lub Szkoły Ponadgimnazjalne
– świadectwo lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły w kraju pochodzenia, które jest uznane przez polskie prawo wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że uczeń może uczęszczać do danego rodzaju szkoły

– ksero paszportu

Szkoły Ponadgimnazjalne prowadzone kształcenie zawodowe
– świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego 
– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

– ksero paszportu

Szkoły Policealne
– świadectwo wydane za granicą uznane za dokument potwierdzający w Rzeczpospolitej Polskiej wykształcenie średnie wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego 
– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauka zawodu
– ksero paszportu

 

 

propozycja-2

Współpracujemy z: