Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Kierunek: TECHNIK ADMINISTRACJI
Forma kształcenia: zaoczna
Okres kształcenia: 2 lata /4 semestry/
Adresaci: absolwenci szkoły średniej /matura nie jest wymagana/

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej po przystąpieniu do egzaminu.
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik administracji  po zdaniu egzaminu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Kwalifikacje: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

 • Znajomość przepisów prawa, podstawowych pojęć ekonomicznych, norm obyczajowych oraz etycznych, a także elementów psychologii społecznej i socjologii.
 • Sporządzanie sprawozdań i protokołów z posiedzeń i zebrań.
 • Opracowywanie projektów aktów administracyjnych.
 • Prowadzenie postępowań, które kończą się wydaniem decyzji administracyjnej.
 • Prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, opartej na planowaniu kosztów i uwzględnianiu przychodów, a także zarządzanie majątkiem firmy i pracownikami.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej.
 • Identyfikacja problemów interesantów i rozwiązywanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 • Umiejętność gromadzenia i późniejszego przetwarzania, prezentowania i wykorzystywania informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych.
 • Przygotowywanie narad, zebrań, konferencji i sesji.
 • Prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw administracyjnych danego przedsiębiorstwa.
 • Umiejętność posługiwania się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową.
 • Przyjmowanie, segregowanie oraz zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentów.
 • Rozpoznawanie i umiejętne zarządzanie procesami gospodarczymi

PERSPEKTYWY PRACY:
Technik administracji może być zatrudniony: w administracji rządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego ( urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych), jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych, przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

PROGRAM NAUCZANIA:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
 • Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Organizacja pracy biurowej
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Finanse publiczne
 • Język angielski

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
 • trzy fotografie

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28

 

Zapisy on-line

Współpracujemy z: