Kliknij i zobacz prace słuchaczy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Terapia zajęciowa jest formą psychoterapii, która polega na pracy w różnych obszarach życia, a jej celem jest przywrócenie zdolności umysłowych, poznawczych i motorycznych. W przypadku, gdy zmiany są nieodwracalne, zajęcia te umożliwiają wytworzenie funkcji zastępczych. Terapia zajęciowa jest skierowana do dzieci oraz osób niepełnosprawnych i ma charakter ruchowo-artystyczny. Rodzaj terapii i zakres zastosowania jest indywidualnie dopasowany do każdej osoby indywidualnie w zależności od rodzaju problemu oraz stopnia zaburzenia.

Forma kształcenia: stacjonarna.  Zajęcia odbywają się w weekendy i wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowych.
Okres kształcenia: 2 lata
Adresaci: absolwenci szkoły średniej, matura nie jest wymagana.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej po przystąpieniu do egzaminu zawodowego.
  • Dyplom zawodowy i Certyfikat kwalifikacji zawodowej  po zdaniu egzaminu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Kwalifikacje:
MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

• nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego,
• planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
• rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego,
• organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
• monitorowania, oceniania i dokumentowania przebiegu procesu terapeutycznego.

PERSPEKTYWY PRACY:

• oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych,
• sanatoriach,
• warsztatach terapii zajęciowej,
• świetlicach terapeutycznych,
• hospicjach,
• szkołach specjalnych,
• zakładach pomocy społecznej,
• dziennych domach pomocy społecznej; klubach seniora; środowiskowych domach pomocy społecznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
2. Zaświadczenie lekarskie
3. Trzy fotografie

Czesne – 50 zł miesięcznie.
Opłaty czesnego – nr konta:  24 1500 1647 1216 4000 9632 0000

Zapis online

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
26-600 Radom ul. Partyzantów 5/7
Tel. 510-925-424, 48/362-26-28

                                               

 

 

 

Współpracujemy z: