OPIEKUN MEDYCZNY

Forma kształcenia: wieczorowa
Okres kształcenia: 1 rok
Podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie /nie jest wymagana matura/

SZKOŁA BEZPŁATNA

KWALIFIKACJE:

Z.4. – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

• pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
• rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
• konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
• asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
• podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

PERSPEKTYWY PRACY:

• stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej,
• zakłady opiekuńczo-lecznicze,
• zakłady pielęgniarsko-lecznicze, placówki pomocy społecznej,
• hospicja,
Szkoła posiada pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej.

PROGRAM NAUCZANIA:

• Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
• Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
• Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
• Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
• Zarys psychologii i socjologii,
• Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
• Zdrowie publiczne,
• Język migowy,
• Język obcy w ochronie zdrowia,
• Zajęcia praktyczne,
• Praktyki zawodowe

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
2. Zaświadczenie lekarskie
3. Trzy fotografie

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

26-600 Radom ul. Partyzantów 5/7
Tel. 510-925-424, 48/362-26-28

 

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: