Teraz AKADEMIA!

dodano 28 kwietnia 2022

Z dumą informujemy, że decyzją z dnia 20 stycznia 2022 r. Minister Edukacji i Nauki podniósł rangę Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie zmieniając jej status i zaliczając ją do elitarnego grona Akademii Nauk Stosowanych. Możliwe to było dzięki spełnieniu przez WSH TWP w Szczecinie rozlicznych i rygorystycznych kryteriów, osiągnięciu bardzo wysokiego standardu jakości kształcenia oraz realizacji działań prorozwojowych, wskazanych i opisanych w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W wyniku decyzji Ministra Edukacji i Nauki, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie stała się Akademią Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

Przyjęta przed laty strategia WSH TWP w Szczecinie, skoncentrowana na jakości kształcenia, na dynamicznym rozwoju, na rzetelności i uczciwości, okazała się być trafioną. W ciągu minionych 25 lat mury naszej uczelni opuściło ponad 20.000 absolwentów studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i słuchaczy studiów podyplomowych, zdobywając wykształcenie na 20 kierunkach studiów. Obecnie, zbiorowość akademicką Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie współtworzy 2.500 studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych), słuchaczy studiów podyplomowych oraz ponad 300 wybitnych nauczycieli akademickich. Kształcimy na 14 kierunkach w 7 wydziałach i 5 filiach.
Uzyskaliśmy 7 pozytywnych akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wszystkie te przesłanki legły u podstaw decyzji Ministra Edukacji i Nauki.

Przyznanie naszej Uczelni statusu i rangi Akademii to nie tylko wzrost prestiżu, zasadnicza zmiana wizerunkowa oraz potwierdzenie stabilnej i wiarygodnej pozycji. To przede wszystkim zwiększenie autonomii i podmiotowości Uczelni w procesie kreacji kierunków kształcenia oraz skali działań prorozwojowych, poprzez m.in. możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, dedykowane jedynie dla tej, elitarnej grupy uczelni.

Fakt, że Uczelnia mogła osiągnąć tak znaczący sukces, jakim jest uznanie jej za Akademię, był możliwy dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu wielu naszych pracowników. Tej miary sukces jest zawsze wynikiem gry zespołowej. Składamy zatem wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie stała się Akademią Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie najserdeczniejsze podziękowania.

„Vivat Academia Vivant Professores !”

propozycja-2

Współpracujemy z: