Kierunek: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY terapia
Forma kształcenia: wieczorowa
Okres kształcenia: 2 lata
Podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

SZKOŁA BEZPŁATNA

KWALIFIKACJE:
Z.9. – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
• nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego,
• planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
• rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego,
• organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
• monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

PERSPEKTYWY PRACY:
• oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych,
• sanatoriach,
• warsztatach terapii zajęciowej,
• świetlicach terapeutycznych,
• hospicjach,
• szkołach specjalnych,
• zakładach pomocy społecznej,
• dziennych domach pomocy społecznej; klubach seniora; środowiskowych domach pomocy społecznej.

PROGRAM NAUCZANIA:
• Wychowanie fizyczne
• Wybrana zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
• Podstawy pedagogiki
• Podstawy prawa, ekonomiki przedsiębiorczości
• Język migowy
• Język obcy zawodowy
• Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii
• Zdrowie Publiczne
• Technologia informacyjna w zawodzie
• Ratownictwo przedmedyczne
• Terapia zajęciowa
• Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
• Metodyka, techniki i formy terapii zajęciowej
• Zajęcia praktyczne
• Praktyka zawodowa

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
2. Zaświadczenie lekarskie
3. Trzy fotografie

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
26-600 Radom ul. Partyzantów 5/7
Zadzwoń: tel. 510-925-424, 48/362-26-28

                                               

 

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: