Kierunek:    OPIEKUN MEDYCZNY
Forma kształcenia:    wieczorowa69-years-apart-1507247
Okres kształcenia:   1 rok
Podbudowa:   szkoła dająca wykształcenie średnie

 

Szkoła bezpłatna

 

KWALIFIKACJE:
Z.4. – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
• pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
• rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
• konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
• asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
• podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

 

PERSPEKTYWY PRACY:
• stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej,
• zakłady opiekuńczo-lecznicze,
• zakłady pielęgniarsko-lecznicze, placówki pomocy społecznej,
• hospicja,

Szkoła posiada pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej.

 

PROGRAM NAUCZANIA:
• Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
• Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
• Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
• Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
• Zarys psychologii i socjologii,
• Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
• Zdrowie publiczne,
• Język migowy,
• Język obcy w ochronie zdrowia,
• Zajęcia praktyczne,
• Praktyki zawodowe

 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
2. Zaświadczenie lekarskie
3. Trzy fotografie
4. Ksero dowodu osobistego

ZAPISY ON-LINE

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom ul. Partyzantów 5/7
Zadzwoń 48/331-59-83, 48/362-26-28

 

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: