OPIEKUN MEDYCZNY

Forma kształcenia: stacjonarna.  Zajęcia odbywają się w weekendy i wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowych.
Okres kształcenia: 1,5 roku
Adresaci:  absolwenci szkoły średniej, matura nie jest wymagana.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej po przystąpieniu do egzaminu zawodowego.
  • Dyplom zawodowy i Certyfikat kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Kwalifikacje:

MED.14. -Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Absolwent szkoły posiada umiejętności z zakresu:

  1. rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  2. świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  3. współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
  4. wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
  5. wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,
  6. wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

 

Perspektywy pracy:

• stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej,
• zakłady opiekuńczo-lecznicze,
• zakłady pielęgniarsko-lecznicze, placówki pomocy społecznej,
• hospicja,

Wymagane dokumenty:

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
2. Zaświadczenie lekarskie
3. Trzy fotografie

Czesne – 50 zł miesięcznie.
Opłaty czesnego – nr konta:  24 1500 1647 1216 4000 9632 0000

Zapis online

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

26-600 Radom ul. Partyzantów 5/7
Tel. 510-925-424, 48/362-26-28

 

 

 

propozycja-2

Współpracujemy z: