OPIEKUN MEDYCZNY

Forma kształcenia: stacjonarna.  Zajęcia odbywają się w weekendy i wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowych.
Okres kształcenia: 1,5 roku
Adresaci:  absolwenci szkoły średniej /nie jest wymagana matura/

SZKOŁA BEZPŁATNA

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej po przystąpieniu do egzaminu.
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny po zdaniu egzaminu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Kwalifikacje:

MED.14. -Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Absolwent szkoły posiada umiejętności z zakresu:

 1. rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 2. świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 3. współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
 4. wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 5. wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,
 6. wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym:

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy patologii
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Zdrowie publiczne
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy języka migowego
 • Język obcy zawodowy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych
 • Komputerowe wspomaganie zadań zawodowych
 • Zajęcia praktyczne

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: 280 godzin

Perspektywy pracy:

• stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej,
• zakłady opiekuńczo-lecznicze,
• zakłady pielęgniarsko-lecznicze, placówki pomocy społecznej,
• hospicja,

Wymagane dokumenty:

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
2. Zaświadczenie lekarskie
3. Trzy fotografie

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

26-600 Radom ul. Partyzantów 5/7
Tel. 510-925-424, 48/362-26-28

 

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: