REKRUTACJA W TOKU!!

Szkolenie uprawnia do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Liczba godzin: 280, w tym 80 godzin praktyki zawodowej

Zajęcia odbywają się sobota-niedziela

Miejsce szkolenia: TWP O/R w Radomiu ul. Partyzantów 5/7

Koszt udziału w szkoleniu: 1 550 zł – płatność jednorazowa lub 5 rat po 310 zł

 

Szkolenie prowadzone we współpracy z Oddziałem Regionalnym TWP we Wrocławiu, który posiada akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na jego prowadzenie zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (decyzja nr 1/2018)

 

Szkolenie, zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 przeznaczone jest dla osób, które:

 • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
 • nie posiadają uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym (uprawnienia posiada: opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo – wychowawczy, pielęgniarka, położna),
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Ponadto osoby, które chcą ukończyć szkolenie powinny mieć predyspozycje osobowościowe do pracy z małymi dziećmi. Niezbędny jest również dobry stan zdrowia.

 

Szkolenie polecamy szczególnie osobom, które chcą podjąć pracę w żłobku i klubie dziecięcym lub jako niania, chciałyby założyć działalność gospodarczą związaną z opieką nad dziećmi.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów
 • kserokopia odpowiednich stron książeczki zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych z potwierdzeniem aktualności książeczki (książeczka jest niezbędna do odbycia praktyki zawodowej – można ją wyrobić w trakcie szkolenia, ale przed rozpoczęciem praktyki)

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji  zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i ilością godzin.

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołane szkolenie zostanie zwrócona w przeciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub /na pisemny wniosek osoby zgłaszającej/ zaliczona na poczet innego kursu/szkolenia wybranego z oferty TWP.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin)

 1. Adaptacja jako rezultat rozwoju
 2. Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
 3. Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 4. Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

II. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin)

 1. Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 2. Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
 3. Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 4. Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 5. Mechanizmy rozwoju dziecka

III.  Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin)

 1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 2. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 3. Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
 4. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
 5. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
 6. Wprowadzenie dziecka w kulturę
 7. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

IV. Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin)

 1. Odpowiedzialność prawna opiekuna
 2. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia i zapobiegania urazowości
 3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
 5. Emisja głosu

V. Praktyka zawodowa (80 godzin)

 

Kontakt i zapisy:

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (poprawny email wymagany)
 6. <a href="https://www.twp.radom.pl/klauzula-informacyjna-rodo/">Klauzula informacyjna – RODO</a>
 7. Skąd wiesz o naszej szkole
 8. Min. 1 odpowiedź
 

propozycja-2

Współpracujemy z: