CEL KURSU
Uzyskanie przez absolwentów kursu wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle oraz nabycie kompetencji pedagogicznych do prowadzenia szkoleń.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 roku poz. 391); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2019 r., poz. 652).

PROGRAM KURSU
1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – 5 godzin
2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” – 8 godzin
3. Metodyka praktycznej nauki zawodu – 27 godzin
4. Umiejętności dydaktyczne – 8 godzin
Łącznie – 48 godzin

UCZESTNICY KURSU
Uczestnik kursu powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub jedno z poniższych:
a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

UKOŃCZENIE KURSU
Kurs kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej.

ABSOLWENCI KURSU OTRZYMUJĄ – Zaświadczenie o ukończeniu kursu

KOSZT KURSU:  1 000 zł

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/362 26 28

 

propozycja-2

Współpracujemy z: