CEL KURSU
Uzyskanie przez absolwentów kursu wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle oraz nabycie kompetencji pedagogicznych do prowadzenia szkoleń.
Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626).

PROGRAM KURSU
1. Podstawy pedagogiki (20 godz.)
2. Podstawy psychologii (20 godz.)
3. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego (30 godz.)
4. Praktyka metodyczna (10 godz.)
Łącznie – 80 godzin

UCZESTNICY KURSU
Uczestnik kursu powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub jedno z poniższych:
a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

UKOŃCZENIE KURSU
Warunkiem ukończenia kursu jest aktywny udział w zajęciach, odbycie praktyk zawodowych oraz zdanie egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez organizatora kursu.

ABSOLWENCI KURSU OTRZYMUJĄ – Zaświadczenie o ukończeniu kursu

(Zaświadczenie wydawane jest zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r., poz. 1632)

KOSZT KURSU: 600,00 PLN

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/362 26 28

 

01propozycja-205

Współpracujemy z: