CEL KURSU
Uzyskanie przez absolwentów kursu wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle oraz nabycie kompetencji pedagogicznych do prowadzenia szkoleń.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r., poz. 1632)

PROGRAM KURSU
1. Podstawy pedagogiki (15 godz.)
2. Podstawy psychologii (15 godz.)
3. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego (40 godz.)
4. Praktyka metodyczna (10 godz.)
Łącznie – 80 godzin

UCZESTNICY KURSU
Uczestnik kursu powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub jedno z poniższych:
a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

UKOŃCZENIE KURSU
Warunkiem ukończenia kursu jest aktywny udział w zajęciach, odbycie praktyk zawodowych oraz zdanie egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez organizatora kursu.

ABSOLWENCI KURSU OTRZYMUJĄ – Zaświadczenie o ukończeniu kursu

(Zaświadczenie wydawane jest zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r., poz. 1632)

KOSZT KURSU: 600,00 PLN

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/362 26 28

 

propozycja-205

Współpracujemy z: