1. Metody behawioralne w pracy z uczniami. (10 h)
 2. Stosowana Analiza Zachowania w pracy wychowawcy i nauczyciela. (8h)
 3. Elementy terapii Tomatisa – trening słuchowy w pracy z dziećmi i młodzieżą. (10h)
 4. Stymulacja mózgu, mowy i myślenia w pracy nauczycieli i terapeutów. (5h)
 5. Elementy integracji sensorycznej w pracy z uczniami. (5H)
 6. Przygotowanie do nauki czytania i pisania – formy terapeutyczne w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego. (10h)
 7. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych w procesie poznawczym dzieci i młodzieży.(5h)
 8. Zaburzenia procesów czytania i pisania – praca z uczniem dyslektycznym na wszystkich etapach edukacyjnych. (6h)
 9. Specyficzne zaburzenia szkolne – podłoże i trudności w nabywaniu wiedzy i umiejętności w aspekcie przedmiotów szkolnych. (6h)
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – indywidualizacja procesów nauczania, oceniania, funkcjonowania rówieśniczego. (6h)
 11. Analiza i interpretacja opinii i orzeczeń. (5h).
 12. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Diagnoza wielospecjalistyczna w pracy nauczycieli i terapeutów. Monitoring i ewaluacja procesu nauczania i oddziaływań terapeutyczno-wychowawczych. (10h)
 13. Diagnoza wielospecjalistyczna – jak obiektywnie i sprawnie ją przeprowadzić.
 14. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. (8h)
 15. Działania wychowawcze szkoły – czym jest i jak stworzyć program wychowawczo-profilaktyczny. (10h)
 16. Kształtowanie postaw.(5h)
 17. Program wychowawczy a działania wychowawcze szkoły.(5h)
 18. Wychowanie do wartości – rola i zadania szkoły. (5h)
 19. Zaburzenia komunikacji werbalnej w karierze szkolnej. Metody pomocy uczniowi. (5h)
 20. Afazja – rozpoznawanie trudności, metody komunikacji i pracy edukacyjnej z uczniem z afazją. (8h)
 21. Mutyzm – rozpoznawanie u uczniów zaburzeń płynności mowy i sposoby pracy szkolnej i wychowawczej.(5h)
 22. Praca z uczniami z zaburzeniami komunikacji werbalnej w praktyce szkolnej. (8h)
 23. Zaburzenia zachowania – podłoże, zachowania „trudne”, metody pracy wychowawczej i terapeutycznej. (5h)
 24. Zaburzenia i nieprawidłowości w procesie motywacji uczniów. Metody pracy podnoszące procesy motywacji. (5h)
 25. Rozwiazywanie konfliktów – jak skutecznie się porozumieć.
 26. Manipulacje w komunikacji. Jak je rozpoznać i skutecznie rozwiązać? (6h)
 27. Kryzys w szkole. Metody radzenia sobie z sytuacją kryzysową w placówce?(6h)
 28. Elementy coachingu w rozwoju nauczycieli. Warsztat ćwiczeniowy. (5h)
 29. Trening relaksacyjny. Jak sobie radzić ze stresem i wypaleniem zawodowym? (zajęcia prowadzi wykładowca posiadający uprawnienia do prowadzenia treningu).
 30. Rozwój osobisty nauczycieli – diagnoza potrzeb rozwojowych i zawodowych (6h)
 31. TUS – trening umiejętności społecznych (10h)

 

Opłata za szkolenie:

 • 10 godzin – 260 zł
 • 8 godzin – 200 zł
 • 5-6 godzin 160 zł

Absolwenci studiów podyplomowych TWP otrzymują 10% zniżki na szkolenia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Krótkie szkolenia dla nauczycieli  – 90 minut.

 1. Awans zawodowy nauczyciela – aspekty prawne.
 2. Awans zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.
 3. Awans zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
 4. Awans zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
 5. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 6. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.
 7. Diagnoza  zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły.
 8. Dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 9. Statut szkoły – aspekty prawne.
 10. Funkcjonowanie rady rodziców – współpraca z pozostałymi organami szkoły.
 11. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny – zgodność z przepisami prawa.
 12. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia – zgodność z przepisami prawa.
 13. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole.
 14. Rada pedagogiczna – aspekty prawne.

 

Opłata za szkolenie:

 • 100 zł od osoby – min. 8 osób.

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (poprawny email wymagany)
 6. <a href="http://www.twp.radom.pl/klauzula-informacyjna-rodo/">Klauzula informacyjna – RODO</a>
 7. Skąd wiesz o naszej szkole
 8. Min. 1 odpowiedź
 

propozycja-2

Współpracujemy z: