Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód ten jest zawodem PRZYSZŁOŚCI

 

Szkoła bezpłatna

 

Kierunek:    TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW Spełnianie marzeń

                     ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Forma kształcenia:    zaoczna
Okres kształcenia:    2 lata
Podbudowa:    szkoła dająca wykształcenie średnie

 

KWALIFIKACJE:
B.21. – Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.22. – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
• organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

 

PERSPEKTYWY PRACY:
• firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej
• serwis obsługi w/w urządzeń
• firmy zajmujące się montażem kotłowni ekologicznych,
• firmy dystrybutorskie i doradcze zajmujące się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
• hurtownie instalatorstwa sanitarnego,
• centra ekologicznych systemów grzewczych w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
• w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przysyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne)
• w administracji publicznej.

 

PROGRAM NAUCZANIA:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
• Rysunek techniczny
• Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
• Systemy energetyki odnawialnej
• Podstawy kosztorysowania w budownictwie
• Język obcy zawodowy w budownictwie
• Działalność gospodarcza w budownictwie
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
• Dokumentacja techniczna w budownictwie
• Montaż systemów energetyki odnawialnej
• Obsługa systemów energetyki odnawialnej
• Kosztorysowanie w budownictwie

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz (dostępny w sekretariacie luba na naszej stronie internetowej)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
• trzy fotografie

 

ZAPISY ON-LINE

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom, ul. Limanowskiego 26/30
tel. 48/ 362-85-96 wewnętrzny 35

 

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: