Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) zajmuje się  wyjaśnieniem przyczyn wypadków w zakładzie pracy oraz prowadzeniem rejestrów. Dba on także o zapewnienie odpowiedniego nadzoru dotyczącego przestrzegania zasad BHP. Ważnym elementem działalności specjalisty BHP jest prowadzenie szkoleń dla pracowników zakładów pracy. Mają one przygotować kadrę do bezpiecznego wykonywania swoich zadań i zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków. Specjalista ds. BHP przygotowuje również raporty, analizy i zaświadczenia.

 

Szkoła bezpłatna

 

Kierunek:    TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Forma kształcenia:    zaoczna
Okres kształcenia:    1,5 roku /3 semestry/

Safety.
Podbudowa:    szkoła dająca wykształcenie średnie

 

KWALIFIKACJE:
Z.13. – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

(egzamin zdawany na koniec III semestru)

 

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

• sporządzania bieżącego i okresowego analizowania stanu bhp w zakładzie pracy,
• rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
• oceniania i kontrolowania stanu bhp w zakładzie,
• oceniania ekonomicznych skutków zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• dobierania właściwych środków ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,
• identyfikacji i oceniania zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
• organizacji pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
• przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• ustalania okoliczności i przyczyny wypadków,
• współdziałania ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

PERSPEKTYWY PRACY:
Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp.

 

PROGRAM NAUCZANIA:
• podstawy prawa pracy
• podstawy przedsiębiorczości techniczne bezpieczeństwo pracy
• ergonomia w procesie pracy
• zagrożenia w środowisku pracy
• ocena ryzyka zawodowego
• język obcy zawodowy w bezpieczeństwie higieny pracy
• zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
• ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz (dostępny w sekretariacie luba na naszej stronie internetowej)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
• trzy fotografie

 

ZAPISY ON-LINE

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28

 

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: