Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników eksploatacji portów i terminali, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług w portach lub terminalach.
Program nauczania dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

SZKOŁA BEZPŁATNA

Kierunek: TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALIAbfertigung eines Flugzeuges am Flughafengebude - Verladung von Gepck und Check durch Bodenpersonal // Handling of an airplane at airport - loading of baggage and check by ground personnel
Forma kształcenia: zaoczna
Okres kształcenia: 2 lata
Podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

KWALIFIKACJE:
A.33. – Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34. – Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
• planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali,
• organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach,
• organizowania i prowadzenia prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach,
• prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

PERSPEKTYWY PRACY:
• przedsiębiorstwa logistyczne,
• terminale lotnicze,
• terminale samochodowe,
• terminale kolejowe,
• porty morskie i rzeczne.

PROGRAM NAUCZANIA:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
• Podróżni w portach i terminalach
• Podstawy organizacji portów i terminali
• Transport w portach i terminalach
• Procesy magazynowe w portach i terminalach
• Język angielski w eksploatacji portów i terminali
• Język niemiecki w eksploatacji portów i terminali
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
• Obsługa podróżnych w portach i terminalach
• Obsługa magazynów
• Eksploatacja środków transportu

WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz (dostępny w sekretariacie luba na naszej stronie internetowej)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
• trzy fotografie

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
26-600 Radom, ul. Limanowskiego 26/30
tel. 48/ 362-85-96 wewnętrzny 35

 

 

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: