Technik administracji organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe. Przechowuje dokumenty, prowadzi korespondencję, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, klasyfikowanie i porządkowanie informacji.

 

Szkoła bezpłatna

 

Kierunek:    TECHNIK ADMINISTRACJIadministracja
Forma kształcenia:   zaoczna
Okres kształcenia:    2 lata
Podbudowa:    szkoła dająca wykształcenie średnie

 

 

KWALIFIKACJE:
A.68. – Obsługa klienta w jednostkach administracji

(egzamin zdawany na koniec IV semestru)

 

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
• gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze statystycznym i ekonomicznym,
• sporządzania sprawozdań, opracowywania projektów aktów administracyjnych, protokołów z posiedzeń i zebrań,
• prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników,
• prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych,
• nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,

 

PERSPEKTYWY PRACY:
• administracja rządowa
• przedsiębiorstwa
• organizacje społeczne

 

 

PROGRAM NAUCZANIA:
• Podstawy prawa cywilnego
• Podstawy prawa pracy
• Podstawy finansów publicznych
• Podstawy prawa administracyjnego
• Postępowanie w administracji
• Podstawy przedsiębiorczości
• Wykonywanie pracy biurowej
• Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
• Język obcy w administracji

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz (dostępny w sekretariacie luba na naszej stronie internetowej)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
• trzy fotografie

 

ZAPISY ON-LINE

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28

propozycja-205

Współpracujemy z: