Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest nowym kierunkiem kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód ten jest zawodem PRZYSZŁOŚCI

Kierunek: TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓWSpełnianie marzeń (panorama)
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Forma kształcenia: dzienna
Okres kształcenia: 4 lata
Podbudowa: gimnazjum

KWALIFIKACJE:
B.21. – Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.22. – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Ukończenie technikum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego i podjęcie studiów na wybranej uczelni oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i rozpoczęcie pracy zawodowej.

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej. W szczególności będą oni przygotowani do:
• organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

PERSPEKTYWY PRACY:
Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.

PROGRAM NAUCZANIA:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
• Rysunek techniczny
• Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
• Systemy energetyki odnawialnej
• Podstawy kosztorysowania w budownictwie
• Język obcy zawodowy w budownictwie
• Działalność gospodarcza w budownictwie
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
• Dokumentacja techniczna w budownictwie
• Montaż systemów energetyki odnawialnej
• Obsługa systemów energetyki odnawialnej
• Kosztorysowanie w budownictwie
Przedmioty rozszerzone:
• Fizyka i matematyka
Przedmiot uzupełniający:
• Historia i społeczeństwo
Języki obce:
• Angielski i niemiecki

Kształcenie praktyczne odbywa się m.in. podczas:
1) zajęć w pracowniach i warsztatach szkolnych,
2) praktyk zawodowych,
3) wycieczek edukacyjnych oraz spotkań z pracodawcami.
Praktyka zawodowa realizowana jest w klasie III i trwa 4 tygodnie.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz (dostępny w sekretariacie lub na naszej stronie internetowej)
• świadectwo ukończenia gimnazjum w oryginale
• zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
• trzy fotografie

CZESNE:
250zł/miesiąc

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/362-26-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: