Technik informatyk

Technologie informacyjne zrewolucjonizowały naszą codzienność. Mają wpływ na nasze życie zawodowe i prywatne. Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej. Pracodawcy poszukują pracowników wąskich specjalności takich jak: grafika komputerowa i aplikacje Internetowe, informatyka finansowa, sieci i systemy komputerowe, technologie programowania, ale nie tylko, w dzisiejszych czasach informatycy potrzebni są w każdej grupie zawodowej, dlatego też lista perspektyw zawodowych nie zamyka się wyłącznie na branży IT.

 

Szkoła bezpłatna

 

Kierunek:   TECHNIK INFORMATYK

(programowanie gier komputerowych, tworzenie aplikacji internetowych

i mobilnych) NOWOŚĆ!!!

 

Forma kształcenia:  dzienna                                                      

Okres kształcenia:    4 lataComputer Engineering Design Development and Research

Podbudowa:    gimnazjum

 

 

KWALIFIKACJE:
E.12. – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Ukończenie technikum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego i podjęcie studiów na wybranej uczelni oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i rozpoczęcie pracy zawodowej.

 

 

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

• Doboru komputerów i konfigurowania systemów komputerowych,

• Stosowania oprogramowania użytkowego do realizacji określonych zadań,

•Wdrażania zabezpieczeń sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego,

• Posługiwania się zasadami zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy,

• Diagnozowania i konfigurowania sieciowych urządzeń komunikacyjnych,

• Instalowania i aktualizowania systemów operacyjnych i aplikacji,

• Analizowania dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych,

• Konfigurowania i podłączania urządzeń techniki komputerowej,

• Lokalizowania oraz usuwania usterek systemu operacyjnego i aplikacji,

• Przeprowadzania kompletnej diagnostyki konfiguracji i działania hostów sieciowych,

• Wykonywania projektu sieci lokalnej, dobieranie elementów sieci strukturalnej,

• Dobierania urządzeń i oprogramowania sieciowego,

• Sporządzania kosztorysów projektowanej sieci,• Instalowania i konfigurowania sieciowych systemów operacyjnych,

• Zarządzania i konfigurowania usługami sieciowymi, projektowanie struktury adresów w sieci,

• Tworzenia podziału sieci na podsieci wirtualne, wykonywania pomiarów i testów sieci logicznej,

• Tworzenia kaskadowych arkuszy stylów,

• Tworzenia stron internetowych za pomocą hipertekstowych języków znaczników,

• Posługiwania się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych,

• Instalowania systemów baz danych i systemów zarządzania bazami danych,

• Modyfikowania i rozbudowania struktury istniejących baz danych,

• Stosowania instrukcji, funkcji, procedur, obiektów i metod wybranych języków oprogramowania,

• Tworzenie własnych funkcji, procedur obiektów i metod obiektowych języków oprogramowania,

• Stosowania skryptów wykonywanych po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych,

• Wykorzystania języków programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

 

 

PERSPEKTYWY PRACY:
• firmy informatyczne,
• firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe,
• firmy sprzedające sprzęt komputerowy,
• studia telewizyjne i filmowe,
• przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów,
• punkty serwisowe sprzętu komputerowego.

 

 

PROGRAM NAUCZANIA:Young man in front of the video
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
• Podstawy użytkowania komputerów,
• Urządzenia techniki komputerowej,
• Podstawy sieci komputerowych,
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
• Pracownia urządzeń sieci komputerowych,
• Programowanie strukturalne i obiektowe,
• Grafika komputerowa i publikacje internetowe,
• Projektowanie i programowanie aplikacji internetowych,
• Systemy zarządzania bazami danych,
• Pracownia użytkowania komputerów,
• Pracownia diagnostyki urządzeń techniki komputerowej,
• Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych,
• Administrowanie systemami operacyjnymi.
Przedmioty rozszerzone:
• Fizyka i matematyka
Przedmiot uzupełniający:
• Historia i społeczeństwo
Języki obce:
• Angielski i niemiecki

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz (dostępny w sekretariacie lub na naszej stronie internetowej)
• świadectwo ukończenia gimnazjum w oryginale
• zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
• trzy fotografie

 Innovation Gear Solution Concept

 ZAPISY ON-LINE

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/362-26-28

 

01

02

 

propozycja-2

08

05

Współpracujemy z: