Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników eksploatacji portów i terminali, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług w portach lub terminalach.
Program nauczania dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

 

Szkoła bezpłatna

 

Kierunek:    TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW terminal1

                             I TERMINALI

Forma kształcenia:    dzienna

Okres kształcenia:    4 lata

Podbudowa:    gimnazjum

 

 

KWALIFIKACJE:
A.33. – Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34. – Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
Ukończenie technikum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego i podjęcie studiów na wybranej uczelni oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i rozpoczęcie pracy zawodowej.

 

 

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania pracy na terminalach przeładunkowych, obsługi środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych. W szczególności będą oni przygotowani do:
• planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali,
• organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach,
• organizowania i prowadzenia prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach,
• prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

 

PERSPEKTYWY PRACY:
Technicy eksploatacji portów i terminali mogą podjąć pracę w centrach logistyczno – dystrybucyjnych, zakładach produkcyjnych prowadzących magazyny, agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
terminalach osobowych i towarowych – lotniczych, samochodowych i kolejowych, portach morskich, śródlądowych i przystaniach promowych, przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych na terenie wolnych obszarów celnych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi pasażerskiej i towarowej zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.

 

 

PROGRAM NAUCZANIA:
Przedmioty w kształceniu zawodowym i teoretycznym:
• Podróżni w portach i terminalach
• Podstawy organizacji portów i terminali
• Transport w portach i terminalach
• Procesy magazynowe w portach i terminalach
• Język angielski w eksploatacji portów i terminali
• Język obcy w eksploatacji portów i terminali
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
• Obsługa podróżnych w portach i terminalach
• Obsługa magazynów
• Eksploatacja środków transportu
Przedmioty rozszerzone:
• Geografia i matematyka
Przedmioty uzupełniające:
• Historia i społeczeństwo
Języki obce:
• Angielski i niemiecki

 

Kształcenie praktyczne odbywa się m.in. podczas:
1) zajęć w pracowniach szkolnych,
2) praktyk zawodowych,
3) wycieczek edukacyjnych oraz spotkań z pracodawcami.
Praktyka zawodowa realizowana jest w klasie III i trwa 4 tygodnie.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz (dostępny w sekretariacie lub na naszej stronie internetowej)
• świadectwo ukończenia gimnazjum w oryginale
• zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
• trzy fotografie

 

ZAPISY ON-LINE

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/362-26-28

01

02

 

propozycja-2

08

05

Współpracujemy z: