Kierunek:  OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Forma kształcenia:  zaoczna
Okres kształcenia:   2 lata
Podbudowa:  szkoła dająca wykształcenie średnie

 

Szkoła bezpłatna

 

KWALIFIKACJE:
Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
kod zawodu: 341203

 

Zawód opiekun w domu pomocy społecznej został wprowadzony na rynek edukacyjny rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 roku.
Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS, opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym, realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.
Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych i społecznych. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.
Proces starzenia się ludności Polski stale postępuje i – jak wskazują prognozy – jego intensywność ulegnie przyspieszeniu w drugiej dekadzie XXI wieku, gdy wiek emerytalny osiągną osoby urodzone w latach powojennego wyżu demograficznego. Przy czym proces ten będzie miał cechy tzw. podwójnego starzenia (nastąpi podwojenie liczby osób w grupie 80 lat i więcej). Wraz z wiekiem wzrasta niepełnosprawność. Oznacza to większe zapotrzebowanie na stałą opiekę i świadczenia pielęgnacyjne. Osoby te mogą stać się potencjalnymi klientami domów pomocy społecznej oraz innych instytucji o podobnym zakresie usług.
Postępujące zmiany w strukturze rodziny i mobilność młodego pokolenia powodują, że coraz częściej osoby starsze nie mogą liczyć na bezpośrednią opiekę ze strony aktywnych członków rodziny. To wszystko będzie zmuszało wiele osób do korzystania z instytucjonalnych form pomocy.
Do osób wymagających opieki instytucjonalnej zaliczyć trzeba także osoby przewlekle chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie. Przegląd internetowych ofert pracy w oparciu o Portal Publicznych Służb Zatrudnienia i portal pracuj.pl, wykazał zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem opiekunów w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Domach Pomocy Społecznej w różnych regionach Polski oraz na terenie UE.
Zważywszy na pogłębiający się proces starzenia się ludności oraz procesy społeczne w rodzinie, istnieje konieczność tworzenia instytucji wspierających rodziny w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz przygotowania fachowej kadry opiekunów do pracy w domach pomocy społecznej.

 

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze
 • Domy Pomocy Społecznej w różnych regionach Polski oraz na terenie UE.

 

PROGRAM NAUCZANIA:

 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Język migowy
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Usługi opiekuńcze
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyki zawodowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
2. Zaświadczenie lekarskie
3. Trzy fotografie
4. Ksero dowodu osobistego

ZAPISY ON-LINE

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom ul. Partyzantów 5/7
Zadzwoń: tel. 48/ 331-59-83, 48/362-26-28

01

02

 

propozycja-2

08

05

Współpracujemy z: