PROJEKT EDUKACYJNY „EDUKACJA GLOBALNA”

 

Pomaga zrozumieć, jak funkcjonuje współczesny świat, w jaki sposób każdy z nas jest powiązany z innymi regionami świata. Dzięki edukacji globalnej młodzi ludzie poznają zagadnienia praw człowieka, zmian klimatu, migracji, handlu międzynarodowego. Dowiadują się m.in. co łączy ich z rówieśnikami na innych kontynentach, gdzie i w jakich warunkach produkowane są ich ubrania, jaki związek ze zmianami klimatu mogą mieć żarówki energooszczędne.

 

Edukacja globalna obejmuje:

  • Edukację rozwojową;
  • Edukację o prawach człowieka;
  • Edukację dla społeczności zrównoważonej;
  • Edukację dla pokoju i zapobiegania konfliktom;
  • Edukację międzykulturową.

Według definicji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, edukacja globalna to edukacja, która ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat międzynarodowego rozwoju, ułatwia zrozumienie globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłania do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz prowadzi do osobistego zaangażowania i świadomego działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

 

PROGRAM EDUKACYJNY „PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ”

 

Cele programu „Przywróćmy Pamięć”:

1) Rozwijanie i popularyzacja zainteresowań uczniów historią i lokalnym dziedzictwem kulturowym poprzez nawiązanie do wielokulturowej i wielonarodowej przeszłości Polski.

2) Uczenie i propagowanie postaw otwartości, tolerancji i szacunku dla odmienności.

3) Zaangażowanie młodzieży w dialog międzypokoleniowy oraz edukację rówieśniczą.

4) Kształtowanie postaw odpowiedzialności i przywiązania do „małej ojczyzny”.

5) Poznawanie i upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii Żydów polskich.

W ramach projektu „Ślady radomskich Żydów” uczniowie naszej szkoły:

 

ODKRYJĄ WIELOKULTUROWĄ HISTORIĘ RADOMIA

zbiorą informacje i dokumenty związane z obecnością Żydów w Radomiu, przeprowadzą wywiady ze starszymi mieszkańcami, sfotografują i opiszą zachowane zabytki.

 

POZNAJĄ TRADYCJĘ I KULTURĘ ŻYDOWSKĄ

dowiedzą się na temat tradycji żydowskiej, aby lepiej zrozumieć losy polskich Żydów oraz wykorzystać tę wiedzę w szukaniu odpowiedzi na pytania o wartości uniwersalne: wolność słowa, sprawiedliwość, odpowiedzialność, dobroczynność.

 

PRZYWRÓCĄ PAMIĘĆ O WIELOKULTUROWYM DZIEDZICTWIE

opracują i wydadzą ulotki o wielokulturowym dziedzictwie Radomia, oprowadzą rówieśników po żydowskich zabytkach, zorganizują imprezę kulturalną w ramach IV Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu.

propozycja-205

Współpracujemy z: