Wybierz Szkołę z pasją!

Każdy uczeń ma swojego tutora!

 

Kim jest Tutor? To dobry nauczyciel, mądry doradca i człowiek godny zaufania. Tutor wierzy w możliwości ucznia, wspiera go i doradza, inspiruje, skłania do myślenia. Tutor daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji: uważność na konkretnego podopiecznego i możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego indywidualnej sytuacji.

Stawiamy na TUTORING!

Metoda pracy z uczniem w formie tutoringu, to rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy.  Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie, których w atmosferze dialogu, szacunku i zaufania tutor pomaga uczniowi poszukiwać własnej drogi do wiedzy, tożsamości oraz wielopłaszczyznowego rozwoju.  Metodę tutoringu z wielkim powodzeniem i zadowoleniem uczniów stosujemy w naszym Gimnazjum TWP od czterech lat.

Szkoła z pasją, to szkoła w której:

 • nauczyciel ma czas dla ucznia, każdy uczeń jest ważny i ceniony,
 • zajęcia pozalekcyjne są odpowiedzią na potrzeby ucznia – to uczeń decyduje, jakie zajęcia są prowadzone w szkole,
 • uczniowie mają indywidualne wsparcie w realizacji swoich marzeń, zainteresowań – uczeń może sobie wybrać nauczyciela – tutora, który będzie go wspierał w realizacji jego indywidualnych, wyznaczonych sobie celów,
 • nauczyciele potrafią i chcą pracować z młodzieżą o różnych potrzebach edukacyjnych, w szkole są odpowiednie warunki do nauki dla  uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla tych wymagających większej uwagi i troski.

Nasza oferta edukacyjna:

Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Twoich potrzeb organizacją zajęć.

 Przedmioty w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Liceum Ogólnokształcące realizuje kanon kształcenia ogólnego, wspólnego dla wszystkich uczniów oraz kształcenia w wybranym przez ucznia profilu, rozumianym jako rozszerzony program grupy przedmiotów ogólnokształcących.

Program nauczania przedmiotów obowiązkowych realizowany jest zgodnie z podstawą programową, ale oferujemy więcej godzin nauczania niż w obowiązującej podstawie. Uczniowie mają dostęp do wiedzy wykraczającej poza obowiązujące standardy.

Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka i wychowanie fizyczne, są realizowane w klasie I.

Uczeń ma możliwość wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym dopiero pod koniec klasy pierwszej biorąc pod uwagę indywidualny rozwój edukacji nakierowany na profil dalszej edukacji na uczelniach wyższych. Możliwe jest rozszerzenie następujących przedmiotów: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, biologia, fizyka, chemia.

Języki obce nowożytne

Każdy uczeń uczy się języka angielskiego (kontynuacja) oraz drugiego języka: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego.

Zajęcia dodatkowe

Uczeń może dokonać wyboru dodatkowych zajęć spoza podstawy programowej, zaproponowanych przez Liceum: fizyka kwantowa, biotechnologia, historia państwa i prawa. Szkoła może też zorganizować zajęcia zgłoszone przez uczniów.

 Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła umożliwia udział w:

 • pokazach i warsztatach laboratoryjnych na uczelniach wyższych i w instytutach naukowych,
 • wykładach, seminariach i konferencjach naukowych na uczelniach wyższych,
 • warsztatach, debatach, projektach edukacyjnych,
 • tutorialach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz matematyczno-przyrodniczych,
 • wycieczkach dydaktycznych i turystycznych,
 • życiu kulturalnym (teatr, kino, muzeum, spotkania z ludźmi kultury, nauki i sztuki),
 • imprezach inspirowanych i realizowanych przez uczniów.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

CZESNE:
250zł/miesiąc

 

„Jeżeli nauczyciel chce nauczyć Johna matematyki, to musi znać matematykę i Johna”

z książki ks. prof. Janusza Tarnowskiego „Jak wychowywać w świecie paradoksów”

propozycja-205

Współpracujemy z: