TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI
 I INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI DLA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Lp.

Data

Charakter zebrania – główne zagadnienia

Godzina

1.

 

16 września

 

Zebranie z rodzicami

– zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym (Statut Szkoły, regulaminy i procedury),

– omówienie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

– zapoznanie z Planem Pracy Szkoły,

– przedstawienie organizacji roku szkolnego 2015/2016,

– wybór Rady Oddziałowej Rodziców.

17.00

2.

 

4 listopada

Zebranie z rodzicami

– omówienie wyników badań diagnostycznych po szkole podstawowej (kl. I),

– zapoznanie z terminarzem i formułą egzaminu gimnazjalnego (kl. III),

– zapoznanie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły,

– analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie.

Indywidualne konsultacje dla rodziców

 

17.00

 

3.

 

 17 grudnia

 

Zebranie z rodzicami 

– poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

Indywidualne konsultacje dla rodziców

17.00

4.

 

28 stycznia

 

Wywiadówka śródroczna

– wyniki i ocena klasyfikacji śródrocznej,

– omówienie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z OPERONEM (kl. III),

– omówienie osiągnięć uczniów w I semestrze,

– podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.

 Indywidualne konsultacje dla rodziców

17.00

5.

 

12 kwietnia

Zebranie z rodzicami

– analiza postępów w nauce i zachowaniu uczniów,

– poinnformowanie o przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego (kl. III),

– omówienie zakresu i organizacji badań wiadomości i umiejętności uczniów po klasie pierwszej (kl. I) i drugiej (kl. II).

Indywidualne konsultacje dla rodziców

 

17.00

 

6.

 

24 maja

 

Zebranie z rodzicami

– poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych,

– omówienie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016,

– podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

Indywidualne konsultacje dla rodziców

17.00

 

propozycja-205

Współpracujemy z: