ADRESACI STUDIÓW
Studia mogą podjąć absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (nauczyciele/pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy).

CZAS TRWANIA
2 semestry.
Liczba godzin 245godz. i 120godz. praktyk

CEL STUDIÓW
Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży , osób dorosłych z niepełnosprawnością: wadą słuchu, wadą wzroku, obniżoną sprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością sprzężoną ograniczającą funkcjonowanie psychospołeczne. Słuchacze poznają metody i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne wpływające na zaradność życiową, sprawność fizyczną, poprawiającą dobrostan życiowy, komfort psychiczny osób z niepełnosprawnością.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, umiejętności, typowe miejsca pracy):
Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia zajęć (w zależności od wykształcenia kierunkowego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, w warsztatach terapii zajęciowej, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych, świetlicach terapeutycznych, domach dziecka. Studia mają praktycznie przygotować słuchaczy do realizowania zadań zawodowych z zakresu działalności pedagogicznej. Podczas procesu kształcenia słuchacze będą mogli wykształcić odpowiednie nawyki i postawy, które będą skutkować praktycznym stosowaniem norm społecznych, kultury osobistej w miejscu pracy oraz zdolnością do ustawicznego samokształcenia i rozwoju zawodowego.

OPŁATY
1000zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł

ZASADY REKRUTACJI
Wymagane dokumenty:
dokonanie elektronicznej rejestracji na studia,
dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
suplement do dyplomu, gdy dyplom został wydany po 2005r.,
ksero nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, jeżeli jest posiadane,
dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
kserokopię dowodu osobistego,
ksero aktu małżeństwa, gdy na dyplomie istnieje inne nazwisko niż przy zapisie na studia,
Po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia kwestionariusz o przyjęcie, wypełniany będzie na spotkaniu organizacyjnym wraz z dołączonymi dokumentami.

NABÓR TRWA!  – ZAPIS ON – LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
III piętro sala 307
tel: 48/ 362 26 28

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

 

 

 10% rabatu dla absolwentów Studiów Podyplomowych TWP przy zapisie na inny kierunek.

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: