ADRESACI STUDIÓW
Studia mogą podjąć absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (nauczyciele/pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy).

TYP STUDIÓW ważne!
Doskonalące

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 245
Liczba godzin praktyk: 120
Liczba punktów ECTS: 33

CEL STUDIÓW
Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży , osób dorosłych z niepełnosprawnością: wadą słuchu, wadą wzroku, obniżoną sprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością sprzężoną ograniczającą funkcjonowanie psychospołeczne. Słuchacze poznają metody i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne wpływające na zaradność życiową, sprawność fizyczną, poprawiającą dobrostan życiowy, komfort psychiczny osób z niepełnosprawnością.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, umiejętności, typowe miejsca pracy):
Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia zajęć (w zależności od wykształcenia kierunkowego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, w warsztatach terapii zajęciowej, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych, świetlicach terapeutycznych, domach dziecka. Studia mają praktycznie przygotować słuchaczy do realizowania zadań zawodowych z zakresu działalności pedagogicznej. Podczas procesu kształcenia słuchacze będą mogli wykształcić odpowiednie nawyki i postawy, które będą skutkować praktycznym stosowaniem norm społecznych, kultury osobistej w miejscu pracy oraz zdolnością do ustawicznego samokształcenia i rozwoju zawodowego.

OPŁATY
1000zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach:
2 raty x 1000 zł
4 raty x 505 zł
8 rat x 260 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– suplement do dyplomu wydanego po 2005r.,
– 2 zdjęcia,
– ksero aktu małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!  – ZAPIS ON – LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
II piętro sala 201
tel: 48/ 362 26 28

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!!
Zapisz się na studia podyplomowe, a Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu sfinansuje Ci je w 100 %. Dodatkowo w trakcie realizacji programu studiów bezrobotnemu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Szczegóły dotyczące dofinansowania tutaj. Wykorzystaj swój potencjał i poszerz swoje kwalifikacje bezpłatnie!

http://pupradom.pl/?id=482

 

 

 

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

01propozycja-205

Współpracujemy z: