ADRESACI STUDIÓW
Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 290
Liczba godzin praktyk: 60
Liczba punktów ECTS: 60

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do diagnozy i wsparcia rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz do współpracy z rodziną dziecka.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Absolwent nabędzie kwalifikacje przygotowujące do podjęcia pracy w szkołach podstawowych (w tym w specjalnych), w ośrodkach oraz w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zdobędzie wiedzę o specyfice funkcjonowania dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych na kolejnych etapach rozwoju i kształcenia. Nabędzie umiejętności diagnozowania dysfunkcji u małych dzieci oraz kierowania procesami wczesnego wspomagania w zakresie indywidualnej pracy z dzieckiem i jego rodziną, a także grupą terapeutyczną.

OPŁATY
800zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– suplement do dyplomu wydanego po 2005r.,
– 2 zdjęcia,
– ksero aktu małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
II piętro sala 201
tel: 48/ 362 26 28

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!!
Zapisz się na studia podyplomowe, a Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu sfinansuje Ci je w 100 %. Dodatkowo w trakcie realizacji programu studiów bezrobotnemu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Szczegóły dotyczące dofinansowania tutaj. Wykorzystaj swój potencjał i poszerz swoje kwalifikacje bezpłatnie!

http://pupradom.pl/?id=482

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego  2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli;
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…).

 

 

01propozycja-205

Współpracujemy z: