CEL STUDIÓW
Celem studiów jest przygotowanie metodyczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nabycie umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym. Słuchacz kończący studia powinien posiąść wiedzę oraz umiejętności na poziomie egzaminu FCE.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12. marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) oraz z dnia 7. września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110).

 

CZAS TRWANIA
Studia trwają 3 semestry.

 

KWALIFIKACJE
Ukończenie studiów podyplomowych wczesne nauczanie języka angielskiego jest jednym z trzech warunków otrzymania pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje do nauczania w przedszkolu bądź klasach kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, a także legitymować się świadectwem znajomości języka na poziomie FCE bądź TOEFL lub City & Guilds na poziom B2. Aby nauczać języka angielskiego w wyżej wymienionych placówkach trzeba spełnić wszystkie trzy warunki jednocześnie. Studia wczesne nauczanie języka angielskiego przygotowują do zdania wyżej wymienionych egzaminów, a także doskonalą umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych, w szkołach językowych specjalizujących się w nauczaniu dzieci.

 

 

ADRESACI STUDIÓW
• dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogiki przedszkolnej bądź wczesnoszkolnej (w tym licencjackich)
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1)

Studia adresowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (klasy I-III).

 

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:
• Metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych
• Glottodydaktyka
• Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
• Historia i kultura wielkiej Brytanii
• Fonetyka praktyczna
– gry i zabawy ruchowe
– piosenka w nauczaniu języka angielskiego
– literatura dziecięca
• Praktyczna nauka języka angielskiego

 

ZASADY REKRUTACJI
Wymagane dokumenty:
• dokonanie elektronicznej rejestracji na studia,
• dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
• dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
• orginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
• kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
• w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).
Po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia kwestionariusz o przyjęcie, wypełniany będzie na spotkaniu organizacyjnym wraz z dołączonymi dokumentami.

 

OPŁATY

Czesne: 900zł / semestr

Opłata rekrutacyjna 100zł

Opłata za Świadectwo 30zł

370godz.

 

Zapisy: on-line

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom ul. Partyzantów 5/7
Zadzwoń: tel. 48/362-26-28

 

Współpraca z WSP im. J.Korczaka w Warszawie

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: