Planowane pierwsze zajęcia! – 17.11.2018   zapis on-line

ADRESACI STUDIÓW
Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 240
Liczba godzin praktyk: 120
Liczba punktów ECTS: 36

CEL STUDIÓW
Zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy w placówkach dla dzieci z dysfunkcją wzroku.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Ukończenie studiów pozwoli absolwentom nabyć kwalifikacje do pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkich typów.

OPŁATY
1100zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach:
2 raty x 1100 zł
4 raty x 555 zł
8 rat x 285 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)
– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– dowód osobisty,
– 2 zdjęcia,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA! ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!– dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie finansuje studiów podyplomowych w 2018r.

 

http://pupradom.pl/?id=482

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

Podstawa prawna studiów:
-rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

propozycja-205

Współpracujemy z: