ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW

Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 260
Liczba godzin praktyk: 120
Liczba punktów ECTS: 50

CEL STUDIÓW

Nabycie wiedzy z zakresu surdopedagogiki i dziedzin pokrewnych, a także z zakresu wychowania, kształcenia, opieki i rehabilitacji osób z dysfunkcją słuchu na różnych etapach edukacyjnych. Poznanie środowiska wychowawczego osób słabosłyszących, w tym środowiska edukacyjnego. Nabycie umiejętności rehabilitowania osób z dysfunkcją słuchu.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):

Absolwent studiów z zakresu surdopedagogiki posiada kwalifikacje uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwent posiada wiedzę z zakresu surdopedagogiki i dziedzin pokrewnych. Nabył umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych zadań szkoły ogólnodostępnej i specjalnej, integracyjnej, placówek opieki i rehabilitacji. Potrafi samodzielnie przygotować i dostosować program nauczania, wychowania, opieki i rehabilitacji do potrzeb i możliwości dzieci i osób słabosłyszących i niesłyszących. Posiada umiejętności diagnostyczne i badawcze pozwalające na rozpoznawanie sytuacji edukacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i pomocowych osób z dysfunkcją słuchu. Posiada kompetencje komunikacyjne, potrafi dobierać środki i metody do działań pedagogicznych, potrafi kierować procesami kształcenia, animować prace nad rozwojem swoich podopiecznych. W swojej pracy posługuje się zasadami etycznymi, jest przekonany o sensie i wartości podejmowanych działań pedagogicznych. potrafi współpracować w zespole pedagogicznym na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, jest gotowy do podejmowania zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły oraz placówki rehabilitacyjnej dla osób słabosłyszących i niesłyszących.

OPŁATY

1 100zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Studia można opłacać w ratach:
2 raty x 1 100 zł
4 raty x 555 zł
8 rat x 285 zł
Osoby, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY  (kserokopie – oryginały do wglądu)

– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– 1 zdjęcie,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko

NABÓR TRWA! zapis on-line

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

propozycja-205

Współpracujemy z: