ADRESACI STUDIÓW
Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 260
Liczba godzin praktyk: 120
Liczba punktów ECTS: 50

CEL STUDIÓW
Nabycie wiedzy z zakresu surdopedagogiki i dziedzin pokrewnych, a także z zakresu wychowania, kształcenia, opieki i rehabilitacji osób z dysfunkcją słuchu na różnych etapach edukacyjnych. Poznanie środowiska wychowawczego osób słabosłyszących, w tym środowiska edukacyjnego. Nabycie umiejętności rehabilitowania osób z dysfunkcją słuchu.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Absolwent studiów z zakresu surdopedagogiki posiada kwalifikacje uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwent posiada wiedzę z zakresu surdopedagogiki i dziedzin pokrewnych. Nabył umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych zadań szkoły ogólnodostępnej i specjalnej, integracyjnej, placówek opieki i rehabilitacji. Potrafi samodzielnie przygotować i dostosować program nauczania, wychowania, opieki i rehabilitacji do potrzeb i możliwości dzieci i osób słabosłyszących i niesłyszących. Posiada umiejętności diagnostyczne i badawcze pozwalające na rozpoznawanie sytuacji edukacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i pomocowych osób z dysfunkcją słuchu. Posiada kompetencje komunikacyjne, potrafi dobierać środki i metody do działań pedagogicznych, potrafi kierować procesami kształcenia, animować prace nad rozwojem swoich podopiecznych. W swojej pracy posługuje się zasadami etycznymi, jest przekonany o sensie i wartości podejmowanych działań pedagogicznych. potrafi współpracować w zespole pedagogicznym na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, jest gotowy do podejmowania zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły oraz placówki rehabilitacyjnej dla osób słabosłyszących i niesłyszących.

OPŁATY
1100zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach:
2 raty x 1100 zł
4 raty x 555 zł
8 rat x 285 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– suplement do dyplomu wydanego po 2005r.,
– 2 zdjęcia,
– ksero aktu małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA! ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
II piętro sala 201
tel: 48/ 362 26 28

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!!
Zapisz się na studia podyplomowe, a Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu sfinansuje Ci je w 100 %. Dodatkowo w trakcie realizacji programu studiów bezrobotnemu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Szczegóły dotyczące dofinansowania tutaj. Wykorzystaj swój potencjał i poszerz swoje kwalifikacje bezpłatnie!

http://pupradom.pl/?id=482

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

01propozycja-205

Współpracujemy z: