ADRESACI STUDIÓW
Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 350
Liczba godzin praktyk: 120
Liczba punktów ECTS: 75

CEL STUDIÓW
Słuchacz posiądzie wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej, pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, podstaw prawa karnego wykonawczego, diagnostyki psychopedagogicznej. Nabędzie umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i z zaburzeniami zachowania oraz zagrożonymi wykolejeniem, w tym umiejętności diagnostyczne oraz umiejętności związane z doborem środków i metod pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Zdobędzie kompetencje w zakresie projektowania i realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod pracy z grupą, metod pracy z osobami uzależnionymi, wychowankiem agresywnym oraz rodziną dysfunkcyjną. Słuchacza będą charakteryzować postawy prospołeczne, otwartość, empatia, poczucie odpowiedzialności.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy w placówkach profilaktyczno-wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich, a także w strukturach policji i wojska. Miejscem zatrudnienia absolwentów może być także system pomocy społecznej, a w tym takie placówki jak: ośrodki pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, placówki interwencji kryzysowej, ośrodki wspierające bezdomnych, uzależnionych, ośrodki pomocy postpenitencjarnej. Ukończenie tej formy kształcenia umożliwia również wykonywanie zawodu kuratora sądowego.

OPŁATY
1000zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach
3 raty x 1000 zł
6 rat x 505 zł
10 rat x 304 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)
– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– dowód osobisty,
– 2 zdjęcia,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!  ZAPIS ON – LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie finansuje studiów podyplomowych w 2018r.

 

http://pupradom.pl/?id=482

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

propozycja-205

Współpracujemy z: