ADRESACI STUDIÓW
Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 350
Liczba godzin praktyk: 120
Liczba punktów ECTS: 75

CEL STUDIÓW
Słuchacz posiądzie wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej, pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, podstaw prawa karnego wykonawczego, diagnostyki psychopedagogicznej. Nabędzie umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i z zaburzeniami zachowania oraz zagrożonymi wykolejeniem, w tym umiejętności diagnostyczne oraz umiejętności związane z doborem środków i metod pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Zdobędzie kompetencje w zakresie projektowania i realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod pracy z grupą, metod pracy z osobami uzależnionymi, wychowankiem agresywnym oraz rodziną dysfunkcyjną. Słuchacza będą charakteryzować postawy prospołeczne, otwartość, empatia, poczucie odpowiedzialności.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy w placówkach profilaktyczno-wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich, a także w strukturach policji i wojska. Miejscem zatrudnienia absolwentów może być także system pomocy społecznej, a w tym takie placówki jak: ośrodki pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, placówki interwencji kryzysowej, ośrodki wspierające bezdomnych, uzależnionych, ośrodki pomocy postpenitencjarnej. Ukończenie tej formy kształcenia umożliwia również wykonywanie zawodu kuratora sądowego.

OPŁATY
950zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach
3 raty x 950 zł
6 rat x 480 zł
10 rat x 290 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– suplement do dyplomu wydanego po 2005r.,
– 2 zdjęcia,
– ksero aktu małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
II piętro 201
tel: 48/ 362 26 28

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!!
Zapisz się na studia podyplomowe, a Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu sfinansuje Ci je w 100 %. Dodatkowo w trakcie realizacji programu studiów bezrobotnemu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Szczegóły dotyczące dofinansowania tutaj. Wykorzystaj swój potencjał i poszerz swoje kwalifikacje bezpłatnie!

http://pupradom.pl/?id=482

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

01propozycja-205

Współpracujemy z: