CEL STUDIÓW
Studia podyplomowe Resocjalizacja z socjoterapią nadają kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie oraz rozwijają praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy z grupą podopiecznych w instytucjach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

 

CZAS TRWANIA
Studia trwają 2 semestry.

350godz. + 120godz. praktyk

 

KWALIFIKACJE
Studia mają charakter kwalifikacyjny.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie dokonywania diagnozy dla potrzeb resocjalizacji i socjoterapii, doboru właściwych metod, technik z zakresu treningu umiejętności wychowawczych, interpersonalnych czy form arteterapii, a także rozwiązywania konfliktów bez przemocy z wykorzystaniem dynamiki grupowej oraz stosowania indywidualnych form pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Uzyskasz kwalifikacje do konstruowania i prowadzenia specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych adresowanych do osób z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent studiów będzie miał możliwość pracy jako wychowawca, animator pracy z grupą podopiecznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, bursach, domach dziecka, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, ośrodkach wsparcia dziennego, ośrodkach kuratorskich, półinternatach, świetlicach szkolnych, domach pomocy społecznej, w placówkach socjalizacyjnych i interwencyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

ADRESACI STUDIÓW
Studia kierowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
• Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
• Diagnostyka resocjalizacyjna
• Metodyka socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie
• Metodyka pracy profilaktyczno-wychowawczej
• Nieprzystosowanie społeczne
• Trudności wychowawcze
• Podkultury dewiacyjne
• Prawne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
• Trening umiejętności wychowawczych
• Trening socjoterapii
• Trening arteterapii
• Terapia grupowa osób uzależnionych
• Podstawy edukacji inkluzyjnej osób nieprzystosowanych społecznie
• Praktyka (uprawnienia pedagogiczne)

 

 

ZASADY REKRUTACJI
Wymagane dokumenty:
• dokonanie elektronicznej rejestracji na studia,
• dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
• dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
• orginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
• kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
• w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).
Po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia kwestionariusz o przyjęcie, wypełniany będzie na spotkaniu organizacyjnym wraz z dołączonymi dokumentami.

 

OPŁATY

Czesne: 1200zł / semestr

Opłata rekrutacyjna 100zł

Opłata za Świadectwo 30zł

 

 

Zapisy: on-line

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom ul. Partyzantów 5/7
Zadzwoń: tel. 48/362-26-28

 

Współpraca z WSP im. J. Korczaka w Warszawie

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: