ADRESACI STUDIÓW
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć zdobyte w ramach studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.

TYP STUDIÓW
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 290
Liczba godzin praktyk: 150
Liczba punktów ECTS: 60

CEL STUDIÓW
Ukończenie studiów pozwoli absolwentowi w sposób refleksyjny realizować zadania zawodowe (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) wynikające z roli nauczyciela. Absolwent zdobędzie:
a) wiedzę:
– psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;
– z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;
b) umiejętności:
– niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;
– uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego;
– umiejętnego komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
Absolwent powinien także odznaczać się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Absolwent nabędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (prowadzenia zajęć). Absolwenci studiów I stopnia zdobędą przygotowanie wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Absolwentowi w sposób refleksyjny realizować będzie zadania zawodowe (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) wynikające z roli nauczyciela.

OPŁATY
800zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach:
3 raty x 800 zł
6 rat x 405 zł
10 rat x 245 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)
– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dowód osobisty,
– 2 zdjęcia,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!  – ZAPIS ON – LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie finansuje studiów podyplomowych w 2018r.

http://pupradom.pl/?id=482

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

propozycja-205

Współpracujemy z: