CEL STUDIÓW
Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na prowadzenie zajęć zgodnie ze swoim kierunkiem na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

CZAS TRWANIA
Studia trwają 3 semestry.

300godz. + 150godz. praktyk

 

KWALIFIKACJE
Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów będzie posiadał wiedze psychologiczna i pedagogiczna pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się.
Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
Absolwent będzie miał uprawnienia do:
• zajmowania stanowiska nauczyciela i prowadzenia zajęć merytorycznych w polskim systemie edukacyjnym, względnie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (świetlica szkolna, internat)
• realizacji treści programowych w różnych formach dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
• podejmowania i organizowania działań edukacyjnych, wykraczających poza ramy zajęć szkolnych (współpraca ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym, rówieśniczym, jako czynnik wspomagający proces edukacyjny)
• samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań w obszarze
• rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży związanych z ich funkcjonowaniem
• w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym

 

ADRESACI STUDIÓW
Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych I i II stopnia, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
• Pedagogika ogólna
• Pedagogika społeczna
• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Psychologia społeczna
• Psychologia rozwojowa
• Teoria wychowania
• Metodyka edukacji zintegrowanej
• Dydaktyki przedmiotowe
• Metodyka przedmiotów artystycznych i ruchu
• Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
• Planowanie i organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w szkole
• Komunikacja interpersonalna
• Emisja głosu
• Technologia informacyjna
• Prawo oświatowe
• Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy

 

ZASADY REKRUTACJI
Wymagane dokumenty:
• dokonanie elektronicznej rejestracji na studia,
• dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
• dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
• orginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
• kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
• w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).
Po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia kwestionariusz o przyjęcie, wypełniany będzie na spotkaniu organizacyjnym wraz z dołączonymi dokumentami.

 

 

Zapisy: on line

OPŁATY
Czesne – 800zł/semestr

Opłata rekrutacyjna – 100zł

Opłata za Świadectwo – 30 zł

 

 

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom ul. Partyzantów 5/7
Zadzwoń: tel. 48/362-26-28

 

Współpraca z WSP im. J. Korczaka w Warszawie

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: