Możesz jeszcze dołączyć do grupy – zapisz się on-line.

 ADRESACI STUDIÓW

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć zdobyte w ramach studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.

TYP STUDIÓW

Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów: 3 semestry

CEL STUDIÓW

Ukończenie studiów pozwoli absolwentowi w sposób refleksyjny realizować zadania zawodowe (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) wynikające z roli nauczyciela. Absolwent zdobędzie:
a) wiedzę:

– psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;
– z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;

b) umiejętności:

– niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;
– uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego;
– umiejętnego komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

Absolwent powinien także odznaczać się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):

Absolwent nabędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (prowadzenia zajęć). Absolwenci studiów I stopnia zdobędą przygotowanie wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Absolwentowi w sposób refleksyjny realizować będzie zadania zawodowe (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) wynikające z roli nauczyciela.

OPŁATY

Wpisowe 100 zł
Opłata za Świadectwo 30zł /przy odbiorze/

Czesne:
800zł/semestr

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Osoby, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)

  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • 1 zdjęcie,
  • akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!  – zapis on-line

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

propozycja-205

Współpracujemy z: