ADRESACI STUDIÓW
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć zdobyte w ramach studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.

TYP STUDIÓW ważne!
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
3 semestry
Liczba godzin 290godz. + 150godz. praktyk

CEL STUDIÓW
Ukończenie studiów pozwoli absolwentowi w sposób refleksyjny realizować zadania zawodowe (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) wynikające z roli nauczyciela. Absolwent zdobędzie:
a) wiedzę:
– psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;
– z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;
b) umiejętności:
– niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;
– uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego;
– umiejętnego komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
Absolwent powinien także odznaczać się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Absolwent nabędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (prowadzenia zajęć). Absolwenci studiów I stopnia zdobędą przygotowanie wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Absolwentowi w sposób refleksyjny realizować będzie zadania zawodowe (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) wynikające z roli nauczyciela.

OPŁATY
800zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł

ZASADY REKRUTACJI
Wymagane dokumenty:
dokonanie elektronicznej rejestracji na studia,
oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
suplement do dyplomu, gdy dyplom został wydany po 2005r.,
dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
kserokopię dowodu osobistego,
ksero aktu małżeństwa, gdy na dyplomie istnieje inne nazwisko niż przy zapisie na studia,
Po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia kwestionariusz o przyjęcie, wypełniany będzie na spotkaniu organizacyjnym wraz z dołączonymi dokumentami.

NABÓR TRWA!ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
III piętro sala 307
tel: 48/ 362 26 28

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!!
Zapisz się na studia podyplomowe, a Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu sfinansuje Ci je w 100 %. Dodatkowo w trakcie realizacji programu studiów bezrobotnemu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Szczegóły dotyczące dofinansowania tutaj. Wykorzystaj swój potencjał i poszerz swoje kwalifikacje bezpłatnie!

http://pupradom.pl/?id=482

 

01propozycja-205

Współpracujemy z: