ADRESACI STUDIÓW
Studia mogą podjąć absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 290
Liczba godzin praktyk:
Liczba punktów ECTS:

CEL STUDIÓW
Program studiów zawiera podstawę programową niezbędną i wymaganą do nauczania etyki. Trzysemestralny okres studiów umożliwia nabycie wiedzy merytorycznej z zakresu etyki oraz metodyki przedmiotowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących pozwalających skuteczne wspierać i inspirować uczniów do rozwoju zainteresowań poznawczych i intelektualnych. Absolwent studiów uzyskując i doskonaląc wiedzę o charakterze aksjologicznym nabywa kwalifikacje i uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, tj. etyki.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Absolwent studiów pierwszego stopnia nabywa kwalifikacje do nauczania etyki w szkołach podstawowych i gimnazjach, natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania etyki również na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.

OPŁATY
800zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach:

W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– suplement do dyplomu wydanego po 2005r.,
– 2 zdjęcia,
– ksero aktu małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
III piętro sala 307
tel: 48/ 362 26 28

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!!
Zapisz się na studia podyplomowe, a Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu sfinansuje Ci je w 100 %. Dodatkowo w trakcie realizacji programu studiów bezrobotnemu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Szczegóły dotyczące dofinansowania tutaj. Wykorzystaj swój potencjał i poszerz swoje kwalifikacje bezpłatnie!

http://pupradom.pl/?id=482

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

01propozycja-205

Współpracujemy z: