Adresaci

Studia podyplomowe z etyki adresowane są do nauczycieli i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, którzy zamierzają uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu „Etyka” w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Cel i założenia organizacyjne

Celem studiów podyplomowych z etyki jest umożliwienie nauczycielom zdobycia uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Są to studia (zgodnie z wymaganiami MEN) realizowane w trakcie 3 semestrów obejmujące 350 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych. Ramowy program studiów obejmuje między innymi takie obszary wiedzy jak: wprowadzenie do etyki ukazywane w kontekście realiów współczesnego świata; filozoficzne koncepcje człowieka, aksjologiczne i metodologiczne aspekty etyki, moralności; socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne podstawy etyki w szkole; metodyka etyki; podstawa programowa przedmiotu etyka itp.

 

 Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykonanie ćwiczeń wynikających z szczegółowych programów studiów, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, a także samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminu dyplomowego.

 

Czas trwania studiów

studia trwają 3 semestry

290godz. +60godz. praktyk

 

Opłaty

Czesne: 800zł/semestr

opłata rekrutacyjna 100zł

opłata za Świadectwo 30zł

 

 

 

 

Zapisy: on-line

Zajęcia odbywają się w Radomiu ul. Partyzantów 5/7

Informacje:

Tel. 48/362-26-28

 

Współpraca z WSH w Szczecinie

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: