ADRESACI STUDIÓW
Studia przeznaczone są dla: osób z wykształceniem wyższym magisterskim, z przygotowaniem pedagogicznym, absolwentów studiów podyplomowych z „Logopedia szkolna- terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej” ukończonych w WSH TWP w Szczecinie, a także absolwentów „Logopedii szkolnej” innych uczelni pod warunkiem zgodności programów studiów.

TYP STUDIÓW
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 195
Liczba godzin praktyk: 60
Liczba punktów ECTS: 60

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu logopedii, nabycie kwalifikacji do pracy w zawodzie logopedy, przygotowanie do terapii logopedycznej osób z zaburzeniami mowy w placówkach takich jak:
– poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
– poradnia logopedyczna,
– poradnia foniatryczna i rehabilitacyjna,
– szpitale, sanatoria,
– przedszkola, szkoły i ośrodki dla dzieci z wadami słuchu.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Absolwent podyplomowych uzupełniających studiów terapii logopedycznej jest praktycznie przygotowany do pracy terapeutycznej z osobami z różnymi ciężkimi zaburzeniami mowy i wymowy w zawodzie logopedy. Posiada wiedzę z psychologii rozwojowej, neuropsychologii, podstaw psychiatrii z elementami neurologii dziecięcej. Zna medyczne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej. Opanował podstawy neurologopedii. Posiada wiedzę z zakresu oligofrenologopedii, surdologopedii i balbultologopedii, a także psychoterapeutyczne podstawy terapii logopedycznej. Wie jakimi technikami można wspomagać terapię logopedyczną i zna alternatywne sposoby komunikacji z osobami z zaburzeniami komunikacji językowej. Potrafi zdiagnozować rodzaj zaburzenia w komunikacji językowej u dziecka i osoby dorosłej. Potrafi prowadzić terapię osób z różnego typu zaburzeniami komunikacji językowej: osób po operacjach na nowotwory w obrębie jamy ustnej, gardła i krtani, osób z afazją, osób z zaburzeniami głosu, dzieci z rozszczepem podniebienia, dzieci i osób dorosłych z różnego typy zaburzeniami mowy i wymowy, osób jąkających się, osób z niepełnosprawnością intelektualną, dyslektyków, osób z zaburzeniami słuchu. Zna i stosuje techniki wspomagające terapię logopedyczną (SI), potrafi pracować z osobami w zakresie doskonalenia ich wymowy, emisji głosu stosując elementy logopedii artystycznej. Potrafi samodzielnie opracowywać tematy i zagadnienia z zakresu logopedii.

OPŁATY
1000zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach
2 raty x 1000 zł
4 raty x 505 zł
8 rat x 255 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)
– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– dowód osobisty,
– 1 zdjęcie,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA! ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

Podstawa prawna studiów:
Logopedzi mogą być zatrudniani w resorcie oświaty na podstawie:
– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,
– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Logopedzi mogą być zatrudniani w resorcie zdrowia na podstawie:
– rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537: Specjaliści do spraw zdrowia [22]: logopeda [228502], Specjaliści nauczania i wychowania [23]: nauczyciel logopeda [235906].

propozycja-205

Współpracujemy z: