ADRESACI STUDIÓW
Absolwenci studiów wyższych I, II, III stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie, pedagogów, psychologów).

TYP STUDIÓW
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 280
Liczba godzin praktyk: 120
Liczba punktów ECTS: 45

CEL STUDIÓW
Zdobycie umiejętności, diagnozowania, organizowania, planowania pracy i działań pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą przewlekle chorą, z niepełnosprawnością ruchową w jednostkach: oświatowych, oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych, w podmiotach opieki społecznej. Zdobycie umiejętności organizowania systemów wsparcia psychospołecznego dla dzieci i ich rodzin. Zdobycie umiejętności komunikowania się z dzieckiem i jego bliskimi na każdym etapie choroby.
Słuchacze poznają metody i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne, dzieci przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo w zależności od specyfiki choroby i jej przebiegu.
Słuchacze wyposażeni zostaną w wiedzę na temat pracy instytucji leczniczo- rehabilitacyjnych i ról jakie w instytucjach tych pełnią pedagodzy.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Studia umożliwiają zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (w odniesieniu do etapów do których wcześniej nabył kwalifikacje nauczycielskie), szkołach sanatoryjnych, szkołach przyszpitalnych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach opieki paliatywnej i hospicyjnej, placówkach opieki społecznej, domach dziennego pobytu.

OPŁATY
1200zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)
– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– dowód osobisty,
– 1 zdjęcie,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA! ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

propozycja-205

Współpracujemy z: