CZAS TRWANIA
Studia trwają 4 semestry

505godz. + 100godz. praktyk

 

ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE Z ZAKRESU
• pedagogiki, psychologii, pedagogiki specjalnej, podstaw medycyny,
• terapii logopedycznej,
• wczesnej interwencji, profilaktyki logopedycznej,
• zasad metodyki pracy z pacjentem dorosłym i dzieckiem,
• diagnozy i terapii zaburzeń mowy i wad wymowy,
• konstruowania indywidualnych planów wspierania rozwoju mowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb pacjentów oraz ich możliwości psychomotorycznych,
• metodyki pracy logopedy,
• organizacji warsztatu,
• doboru pomocy i sprzętu wspierającego mowę,
• zasad pracy z osobami po udarach, wylewach, z zaburzeniami słuchu oraz z niepłynnością mowy i jąkaniem,
• komunikacji i pracy terapeutycznej z pacjentami z różnymi wadami genetycznymi i zaburzeniami np. zespołem Downa
Umiejętności praktyczne słuchacz zdobywa podczas licznych praktyk: w poradniach logopedycznych, na oddziałach szpitalnych, w przedszkolach, szkołach specjalnych i ośrodkach wczesnej interwencji.
Studia dają możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej, diagnozy i terapii mowy.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Studia przygotowują do podjęcia pracy w placówkach niosących pomoc osobom z trudnościami w komunikacji. Absolwent może podjąć pracę w szkole, przedszkolu, żłobku, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szpitalu, w warsztatach terapii zajęciowej, na turnusach rehabilitacyjnych na stanowisku logopedy dyplomowanego.
Absolwent może założyć również własny gabinet logopedyczny lub podjąć współpracę z aktorami, dziennikarzami.
Zdobędziesz tytuł zawodowy logopedy dyplomowanego oraz uprawnienia do podjęcia dalszego toku studiów na wybranej przez absolwenta specjalności np. neurologopedii.
Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści, praktycy, lekarze, pielęgniarki, neurologopedzi i pedagodzy specjalni. W programie studiów przewidziane są ciekawe praktyki zawodowe, spotkania z osobami zajmującymi się pomocą dzieciom niepełnosprawnym, jąkającym, aktorom, na co dzień. Przewidziane są ciekawe praktyki zawodowe oraz warsztaty.
Słuchacze mogą dodatkowo, bezpłatnie uczestniczyć w kursach i konferencjach organizowanych przez uczelnię poświęconych nowoczesnym metodom pracy, pedagogice specjalnej a także opiece nad dzieckiem i dorosłym wymagającym specjalnej troski i wsparcia, rehabilitacji i terapii. Mogą także uczestniczyć w spotkaniach Koła Logopedycznego.
Studia podyplomowe są studiami nadającymi uprawnienia zawodowe. Nie dają uprawnień nauczycielskich.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie (humanistyczne, pedagogiczne, aktorskie, medyczne, np. mgr pielęgniarstwa, lekarz, audiolog, rehabilitant). Kandydat na studia musi posługiwać się poprawną polszczyzną i mieć prawidłową artykulację, posiadać prawidłowe warunki twarzowo-zgryzowe.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE
• audiogram – prawidłowe badanie słuchu,
• pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (sprawdzenie poprawności wymowy kandydata),
• odpowiednie warunki twarzowo-zgryzowe,
• komunikatywność , łatwość nawiązywania kontaktów.

 

ZASADY REKRUTACJI
Wymagane dokumenty:
• dokonanie elektronicznej rejestracji na studia,
• dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
• dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
• orginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
• kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
• w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).
Po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia kwestionariusz o przyjęcie, wypełniany będzie na spotkaniu organizacyjnym wraz z dołączonymi dokumentami.

 

OPŁATY
Opłata rekrutacyjna 85zł

Czesne: 1000zł / semestr

 

 

Zapisy: on-line

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom ul. Partyzantów 5/7
Zadzwoń: tel. 48/362-26-28

 

Współpraca z WSP im. J. Korczaka w Warszawie

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: