ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.
Kandydaci powinni spełniać wymogi do pracy w charakterze logopedy, w związku z czym o przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna, na którą słuchacze proszeni będą o przyniesienie wyniku audiometrycznego badania słuchu.

Podstawowe wymagania od kandydata:

  • łatwość wypowiadania się w mowie /mowa – wzorcowa pod względem artykulacyjnym i językowym jest główną czynnością, którą wykonuje logopeda/,
  • prawidłowa budowa narządów mowy,
  • nienaganny słuch – wymagany wynik badania audiometrycznego,
  • prawidłowa i nienaganna artykulacja, melodyka, intonacja, akcentowanie wyrazowe, zdaniowe w mowie komunikacyjnej i w czytaniu – ocena podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

TYP STUDIÓW

Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 290
Liczba godzin praktyk: 60
Liczba punktów ECTS: 60

CEL STUDIÓW

Praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli logopedy szkolnego.
Nabycie wiedzy:

  • psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesu rozwoju dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • z zakresu metodyki postępowania logopedycznego, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;

Nabycie umiejętności:

  • niezbędnych do kompleksowej realizacji diagnostycznych i terapeutycznych zadań logopedy szkolnego, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania terapii logopedycznej do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu logopedycznego,
  • umiejętnego komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie terapeutycznym (rodzice, nauczyciele) oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

Celem kształcenia jest również nabycie kompetencji społecznych: wrażliwości etycznej, empatii, otwartości i poczucia odpowiedzialności u nauczycieli, którzy będą pracować na stanowisku logopedy szkolnego.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):

Absolwent będzie miał kwalifikacje do:
– pracy jako logopeda szkolny w szkole (terapeuty mowy) lub w przedszkolu,
– prowadzenia prywatnej praktyki związanej z uzyskanymi kwalifikacjami
logopedy szkolnego.

OPŁATY

1 000zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Studia można opłacać w ratach:
3 raty x 1 000 zł
6 rat x 505 zł
10 rat x 305 zł
Osoby, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)

– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– 1 zdjęcie,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!zapis on-line

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!– dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17.11. 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji  wymaganych od nauczycieli…
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (poz. 131)w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

propozycja-205

Współpracujemy z: