ADRESACI STUDIÓW
Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.
Kandydaci muszą spełniać wymogi do pracy w charakterze logopedy. O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna, na którą słuchacze proszeni są o przyniesienie wyniku audiometrycznego badania słuchu.

TYP STUDIÓW
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 290
Liczba godzin praktyk: 60
Liczba punktów ECTS: 60

CEL STUDIÓW
Praktycznie przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli logopedy szkolnego.
Nabycie wiedzy:
– psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesu rozwoju dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej;
– z zakresu metodyki postępowania logopedycznego, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;
Nabycie umiejętności:
– niezbędnych do kompleksowej realizacji diagnostycznych i terapeutycznych zadań logopedy szkolnego, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania terapii logopedycznej do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej;
– uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu logopedycznego;
– umiejętnego komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie terapeutycznym (rodzice, nauczyciele) oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
Celem kształcenia jest również nabycie kompetencji społecznych: wrażliwości etycznej, empatii, otwartości i poczucia odpowiedzialności u nauczycieli, którzy będą pracować na stanowisku logopedy szkolnego.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Absolwent będzie miał kwalifikacje do:
– pracy jako logopeda szkolny w szkole (terapeuty mowy) lub w przedszkolu,
– prowadzenia prywatnej praktyki związanej z uzyskanymi kwalifikacjami
logopedy szkolnego.

OPŁATY
900zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach
3 raty x 900 zł
6 rat x 455 zł
10 rat x 275 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)
– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– dowód osobisty,
– 2 zdjęcia,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!– dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie finansuje studiów podyplomowych w 2018r

 

http://pupradom.pl/?id=482

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17.11. 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji  wymaganych od nauczycieli…
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (poz. 131)w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

propozycja-205

Współpracujemy z: