START! 19-20 października 2019r – zapisz się on-line

ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW

Doskonalące

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów – 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych – 280
Liczba godzin praktyk – 120
Liczba punktów ECTS – 40

CEL STUDIÓW

Słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu metody integracji sensorycznej. Studia mają przygotować słuchacza do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzyma świadectwo studiów podyplomowych oraz certyfikat potwierdzający przygotowanie do pracy metodą integracji sensorycznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia (w zależności od wykształcenia kierunkowego) samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, diagnozy i planowania zajęć terapeutycznych dzieci z zaburzeniami regulacji związanymi z przetwarzaniem bodźców sensorycznych w przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego.

OPŁATY

1 500 zł/semestr
opłata rekrutacyjna – 100 zł
opłata za świadectwo – 30 zł

opłata za certyfikat – 20 zł

Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach:
2 raty x 1 500 zł
4 raty x 755 zł
8 rat x 380 zł

Osoby, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY  (kserokopie – oryginały do wglądu)

  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
  • 1 zdjęcie,
  • akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA! ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!! – dowiedz się w Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

propozycja-205

Współpracujemy z: