ADRESACI STUDIÓW
Studia mogą podjąć absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (nauczyciele/pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy).

TYP STUDIÓW ważne!
Doskonalące

CZAS TRWANIA
2 semestry.
Liczba godzin 270godz. i 120godz. praktyk

CEL STUDIÓW
Zdobycie umiejętności i wiedzy do nauczania i terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, umiejętności, typowe miejsca pracy):
Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia (w zależności od wykształcenia kierunkowego) zajęć terapeutycznych dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń w przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z autystycznego spektrum zaburzeń oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom z autystycznego spektrum zaburzeń oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Studia mają praktycznie przygotować słuchaczy do realizowania zadań zawodowych z zakresu działalności pedagogicznej. Podczas procesu kształcenia słuchacze będą mogli wykształcić odpowiednie nawyki i postawy, które będą skutkować praktycznym stosowaniem norm społecznych, kultury osobistej w miejscu pracy oraz zdolnością do ustawicznego samokształcenia i rozwoju zawodowego.

OPŁATY
1100zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach:
1. 2 raty x 1.100 zł
2. 4 raty x 555 zł
3. 8 rat x 285 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Wymagane dokumenty:
dokonanie elektronicznej rejestracji na studia,
dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
suplement do dyplomu, gdy dyplom został wydany po 2005r.,
ksero nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, jeżeli jest posiadane,
dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
kserokopię dowodu osobistego,
ksero aktu małżeństwa, gdy na dyplomie istnieje inne nazwisko niż przy zapisie na studia,
Po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia kwestionariusz o przyjęcie, wypełniany będzie na spotkaniu organizacyjnym wraz z dołączonymi dokumentami.

NABÓR TRWA!  – ZAPIS ON – LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
III piętro sala 307
tel: 48/ 362 26 28

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

 

 

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!!
Zapisz się na studia podyplomowe, a Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu sfinansuje Ci je w 100 %. Dodatkowo w trakcie realizacji programu studiów bezrobotnemu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Szczegóły dotyczące dofinansowania tutaj. Wykorzystaj swój potencjał i poszerz swoje kwalifikacje bezpłatnie!

http://pupradom.pl/?id=482

01propozycja-205

Współpracujemy z: