Możesz jeszcze dołączyć!  zapis on-line

ADRESACI STUDIÓW
Studia mogą podjąć absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (nauczyciele/pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy).

TYP STUDIÓW ważne!
Doskonalące

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 270
Liczba godzin praktyk: 120
Liczba punktów ECTS: 35

CEL STUDIÓW
Zdobycie umiejętności i wiedzy do nauczania i terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, umiejętności, typowe miejsca pracy):
Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia (w zależności od wykształcenia kierunkowego) zajęć terapeutycznych dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń w przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z autystycznego spektrum zaburzeń oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom z autystycznego spektrum zaburzeń oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Studia mają praktycznie przygotować słuchaczy do realizowania zadań zawodowych z zakresu działalności pedagogicznej. Podczas procesu kształcenia słuchacze będą mogli wykształcić odpowiednie nawyki i postawy, które będą skutkować praktycznym stosowaniem norm społecznych, kultury osobistej w miejscu pracy oraz zdolnością do ustawicznego samokształcenia i rozwoju zawodowego.

OPŁATY
1100zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach:
2 raty x 1.100 zł
4 raty x 555 zł
7 rat x 320 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– suplement do dyplomu wydanego po 2005r.,
– 2 zdjęcia,
– ksero aktu małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!  – ZAPIS ON – LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
II piętro sala 201
tel: 48/ 362 26 28

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!!
Zapisz się na studia podyplomowe, a Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu sfinansuje Ci je w 100 %. Dodatkowo w trakcie realizacji programu studiów bezrobotnemu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Szczegóły dotyczące dofinansowania tutaj. Wykorzystaj swój potencjał i poszerz swoje kwalifikacje bezpłatnie!

http://pupradom.pl/?id=482

 

 

 

 

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

01propozycja-205

Współpracujemy z: