Nabór trwa – zapis on-line

ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW 

Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 230
Liczba godzin praktyk: 120
Liczba punktów ECTS: 60

CEL STUDIÓW

Zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela – wychowawcy w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, umiejętności, typowe miejsca pracy):

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów w upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki a także kwalifikacji do przeprowadzania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

OPŁATY

1 100zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Studia można opłacać w ratach:
2 raty x 1 100 zł
4 raty x 555 zł
8 rat x 285 zł
Osoby, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)

– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– 1 zdjęcie,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA! zapis online

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

 

 

 

 

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

 

propozycja-205

Współpracujemy z: