ADRESACI STUDIÓW
Studia mogą podjąć absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW  ważne!
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
2 semestry
Liczba godzin 230godz. + 120godz. praktyk

CEL STUDIÓW
Zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela – wychowawcy w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, umiejętności, typowe miejsca pracy):
Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów w upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki a także kwalifikacji do przeprowadzania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

OPŁATY
1100zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach:
1. 2 raty x 1.100 zł
2. 4 raty x 555 zł
3. 8 rat x 285 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Wymagane dokumenty:
dokonanie elektronicznej rejestracji na studia,
dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
suplement do dyplomu, gdy dyplom został wydany po 2005r.,
ksero nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, jeżeli jest posiadane,
dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
kserokopię dowodu osobistego,
ksero aktu małżeństwa, gdy na dyplomie istnieje inne nazwisko niż przy zapisie na studia,
Po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia kwestionariusz o przyjęcie, wypełniany będzie na spotkaniu organizacyjnym wraz z dołączonymi dokumentami.

NABÓR TRWA! ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
III piętro sala 307
tel: 48/ 362 26 28

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

 

 

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!!
Zapisz się na studia podyplomowe, a Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu sfinansuje Ci je w 100 %. Dodatkowo w trakcie realizacji programu studiów bezrobotnemu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Szczegóły dotyczące dofinansowania tutaj. Wykorzystaj swój potencjał i poszerz swoje kwalifikacje bezpłatnie!

http://pupradom.pl/?id=482

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

 

01propozycja-205

Współpracujemy z: