ADRESACI STUDIÓW
Studia mogą podjąć absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW ważne!
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
3 semestry
Liczba godzin 330godz. + 120godz. praktyk

CEL STUDIÓW
Praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela wych. przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Absolwent będzie miał kwalifikacje do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

OPŁATY
900zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach:

W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Wymagane dokumenty:
dokonanie elektronicznej rejestracji na studia,
dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
suplement do dyplomu, gdy dyplom został wydany po 2005r.,
ksero nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, jeżeli jest posiadane,
dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
kserokopię dowodu osobistego,
ksero aktu małżeństwa, gdy na dyplomie istnieje inne nazwisko niż przy zapisie na studia,
Po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia kwestionariusz o przyjęcie, wypełniany będzie na spotkaniu organizacyjnym wraz z dołączonymi dokumentami.

NABÓR TRWA! ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
III piętro sala 307
tel: 48/ 362 26 28

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!!
Zapisz się na studia podyplomowe, a Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu sfinansuje Ci je w 100 %. Dodatkowo w trakcie realizacji programu studiów bezrobotnemu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Szczegóły dotyczące dofinansowania tutaj. Wykorzystaj swój potencjał i poszerz swoje kwalifikacje bezpłatnie!

http://pupradom.pl/?id=482

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (poz. 131) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania. 

 

01propozycja-205

Współpracujemy z: