CEL STUDIÓW
Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej oraz umożliwienie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą: z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu min. z Zespołem Aspergera, ze szczególnymi uzdolnieniami.

 

CZAS TRWANIA
Studia trwają 3 semestry
Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

 

KWALIFIKACJE
Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w szkołach i placówkach oświatowych (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej) oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych daje kwalifikację do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii indywidualnej oraz prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:
• rozwoju psychofizycznego dziecka,
• metodyki pracy terapeutycznej z uczniem,
• wczesnej interwencji i pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami utrudniającymi naukę czytania i pisania,
• diagnozy pedagogicznej dziecka,
• przygotowania zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu m.in. z Zespołem Aspergera, z ADHD, ze szczególnymi uzdolnieniami.
Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:
• organizacji zajęć terapii pedagogicznej,
• pracy – konstruowania planów terapeutycznych: okresowych, rocznych i innych,
• rozpoznawania zaburzeń rozwoju min. języka, dysleksji, dyskalkulii i innych,
• stymulacji rozwoju psychofizycznego dziecka,
• doboru metod pracy terapeutycznej,
• prowadzenia działań edukacyjnych, profilaktycznych – pogadanek dla rodziców na temat zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży np. metod wspierania nauki czytania, pisania, liczenia, rozwoju komunikacji i innych.

 

ADRESACI STUDIÓW
Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami pedagogicznymi (głównie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie terapii pedagogicznej.

 

KORZYŚCI
• Zdobycie nowych kwalifikacji, poszerzenie kompetencji i wiedzy nt. diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, z zaburzeniami z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu min. z Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z ADHD.
• Możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych lub grupowych w placówkach oświatowych, w poradniach psychologiczna – pedagogicznych.
• Możliwość uruchomienia własnego gabinetu terapii pedagogicznej.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW (główne zagadnienia)
• Podstawy teoretyczno-metodyczne terapii pedagogicznej
• Etiologia i symptomatologia dysleksji
• Diagnoza ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – w ujęciu prof. Marty Bogdanowicz
• Znaczenie wczesnej diagnozy min. w ujęciu szkoły krakowskiej prof. Jagody Cieszyńskiej
• Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
• Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki w oparciu o spojrzenie prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
• Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej, klinicznej, neurologii i psychiatrii,
• Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy,
• Teoria integracji sensorycznej oraz integracji odruchów wg Sally Goddard w diagnozie i terapii pedagogicznej
• Wskaźniki dojrzałość szkolnej,
• Ortoptyka – znaczenia prawidłowego widzenia a trudności szkolne
• Diagnoza i terapia uczniów z ADHD oraz ze spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera,
• Niekonwencjonalne metody terapii pedagogicznej, np. drama, art., muzykoterapia, biblioterapia, pedagogika zabawy.

 

ZASADY REKRUTACJI
Wymagane dokumenty:
• dokonanie elektronicznej rejestracji na studia,
• dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
• dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
• orginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
• kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
• w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).
Po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia kwestionariusz o przyjęcie, wypełniany będzie na spotkaniu organizacyjnym wraz z dołączonymi dokumentami.

 

OPŁATY
Opłata rekrutacyjna 85zł

Czesne: 800zł / semestr

350godz. + 150godz. praktyk

 

Zapisy: on-line

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom ul. Partyzantów 5/7
Zadzwoń: tel. 48/362-26-28

 

Współpraca z WSP im. J. Korczaka w Warszawie

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: