Bezpłatne Studia Stacjonarne I Stopnia

Studiując Zarządzanie projektami społecznymi zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania projektami społecznymi oraz edukacyjnymi finansowany przez Unie Europejską w tym m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie kompetencje projektowe dają pracownikowi przewagę na rynku pracy, dlatego studiując tą specjalność zdobędziesz wiedzę w zakresie zarządzania projektami według światowych metodologii, jak również pisania wniosków projektowych, pozwalających pozyskiwać fundusze dla Twojego pracodawcy lub własnej działalności gospodarczej.

ZDOBĘDZIESZ PRAKTYCZNE KOMPETENCJE W ZAKRESIE:
– przygotowywania wniosków projektowych (ang. writing project proposals) w języku polskim oraz angielskim;
– podstawy najważniejszych globalnych metodologii zarządzania projektami (PRINCE2, Project Cycle Management, PMI);
– znajomości i specyfiki pisania wniosków do poszczególnych programów Unii Europejskiej (np. PO Wiedza Edukacja i Rozwój, PO Inteligentny Rozwój, Erasmus Plus, EUROPEAID, European Programme for Social Innovation and Employment, COSMO, FIO oraz inne);
– ewaluacji oraz upowszechniania w projektach;
– tworzenia budżetów oraz harmonogramów projektowych;
– myślenia projektowego;
– kreatywnego pisania projektów;
– tworzenia map myśli oraz innych narzędzi projektowych;
– poznasz język angielski na poziomie umożliwiającym pisanie projektów;
– budowania konsorcjów oraz clusterów do wspólnych przedsięwzięć projektowych;

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci specjalności zarządzanie projektami społecznymi są poszukiwani na rynku pracy, gdyż większość organizacji (publicznych, prywatnych, społecznych) poszukuje obecnie osób umiejących pozyskiwać aktywnie finansowanie wykorzystując narzędzia i programy Unii Europejskiej. Potencjalne miejsca zatrudnienia to: firmy konsultingowe, organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe (np. miasta, OPSy, szkoły) oraz inne. Umiejętność pisania wniosków w języku angielskim do Komisji Europejskiej pozwoli absolwentom specjalności poszukiwać również pracy poza granicami kraju w innych krajach Unii Europejskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
– wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
– dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis lub kserokopię,
– zdjęcie w wersji elektronicznej do legitymacji (jak do dowodu osobistego),
– oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
– kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
– w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

ZAPIS ON-LINE

 

Studia organizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną
im. J. Korczaka w Warszawie
kontakt: https://www.wspkorczak.eu/

 

propozycja-205

Współpracujemy z: