Bezpłatne Studia Stacjonarne I Stopnia

Studiując Zarządzanie projektami społecznymi zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania projektami społecznymi oraz edukacyjnymi finansowany przez Unie Europejską w tym m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie kompetencje projektowe dają pracownikowi przewagę na rynku pracy, dlatego studiując tą specjalność zdobędziesz wiedzę w zakresie zarządzania projektami według światowych metodologii, jak również pisania wniosków projektowych, pozwalających pozyskiwać fundusze dla Twojego pracodawcy lub własnej działalności gospodarczej.

 

ZDOBĘDZIESZ PRAKTYCZNE KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

 • przygotowywania wniosków projektowych (ang. writing project proposals) w języku polskim oraz angielskim;
 • podstawy najważniejszych globalnych metodologii zarządzania projektami (PRINCE2, Project Cycle Management, PMI);
 • znajomości i specyfiki pisania wniosków do poszczególnych programów Unii Europejskiej (np. PO Wiedza Edukacja i Rozwój, PO Inteligentny Rozwój, Erasmus Plus, EUROPEAID, European Programme for Social Innovation and Employment, COSMO, FIO oraz inne);
 • ewaluacji oraz upowszechniania w projektach;
 • tworzenia budżetów oraz harmonogramów projektowych;
 • myślenia projektowego;
 • kreatywnego pisania projektów;
 • tworzenia map myśli oraz innych narzędzi projektowych;
 • poznasz język angielski na poziomie umożliwiającym pisanie projektów;
 • budowania konsorcjów oraz clusterów do wspólnych przedsięwzięć projektowych;
 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci specjalności zarządzanie projektami społecznymi są poszukiwani na rynku pracy, gdyż większość organizacji (publicznych, prywatnych, społecznych) poszukuje obecnie osób umiejących pozyskiwać aktywnie finansowanie wykorzystując narzędzia i programy Unii Europejskiej. Potencjalne miejsca zatrudnienia to: firmy konsultingowe, organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe (np. miasta, OPSy, szkoły) oraz inne. Umiejętność pisania wniosków w języku angielskim do Komisji Europejskiej pozwoli absolwentom specjalności poszukiwać również pracy poza granicami kraju w innych krajach Unii Europejskiej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis lub kserokopię,
 • zdjęcie w wersji elektronicznej do legitymacji (jak do dowodu osobistego),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

 

zapis on-line

Studia organizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie

kontakt: https://www.wspkorczak.eu/

01

02

 

propozycja-2

08

05

Współpracujemy z: