Wydział Zamiejscowy Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Radomiu
Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży

 

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat

Ratownik medyczny to zawód, który wymaga dobrej kondycji i sprawności fizycznej oraz odporności psychicznej z jednoczesną dużą wrażliwością na cierpienie. Ratownik medyczny to zawód, który cieszy się bardzo dużym szacunkiem i uznaniem w społeczeństwie.

Studia na kierunku  Ratownictwo medyczne dają rzetelne przygotowanie medyczne oraz przekazują umiejętności – w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych.

Studenci uczą się samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych:
• prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci
• przywracania drożności dróg oddechowych,
• intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu układu krążenia,
• monitorowania czynności układu oddechowego i układu krążenia,
• segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof,
• podejmowania działań profilaktycznych ograniczających skutki zdrowotne zdarzenia,
• przygotowania i sprawowania opieki podczas transportu poszkodowanego.
Studia dają wiedzę z zakresu: kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycyny ratunkowej, medycznych czynności ratunkowych, medycyny katastrof, medycyny sądowej, intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii, chirurgii, pediatrii, neurologii, ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego i innych, np. technik samoobrony.

W programie studiów organizowane są obozy szkoleniowe z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Praktyki zawodowe realizowane są w liczbie 400 godzin.

Absolwent kierunku – Ratownictwo medyczne – jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających: w centrach powiadamiania ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego przy opracowaniu regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego oraz w charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi, wszyscy posiadają specjalizację kierunkową zgodną z realizowanym przedmiotem. Studenci realizują program studiów w oparciu o pełną realizację standardów kształcenia na bazie nowocześnie wyposażonych gabinetów specjalistycznych, pracowni kierunkowych i sal wykładowych.

Zapewniamy bardzo dobrą, przyjazną atmosferę nauki i możliwość zdobycia atrakcyjnego i szanowanego zawodu.

Opłaty:
czesne: 3250zł/semestr
wpisowe: 400zł
opłata rekrutacyjna: 100zł

Rekrutacja
Wymagane dokumenty:
• świadectwo dojrzałości
• 3 zdjęcia
• kserokopię dowodu osobistego
• zaświadczenie lekarskie
• kwestionariusz i umowę kandydat otrzyma przy zgłoszeniu się w Dziekanacie Uczelni.

Studia prowadzone systemem stacjonarnym są realizowane od poniedziałku do czwartku.
Studia prowadzone systemem niestacjonarny realizowane są w postaci zjazdów 3 – 4 razy w miesiącu: piątek – sobota – niedziela.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Miejsce prowadzenia zajęć:
Radom
Ul. Partyzantów 5/7
Tel. 48/362-26-28

ZAPIS ON-LINE

Program studiów

A. Grupa treści podstawowych

1. Propedeutyka prawa
2. Socjologia
3. Psychologia
4. Biofizyka
5. Biochemia
6. Zdrowie publiczne
7. Higiena i epidemiologia
8. Anatomia
9. Fizjologia
10. Patofizjologia
11. Biologia i mikrobiologia
12. Pierwsza pomoc
13. Farmakologia
14. Toksykologia
15. Dydaktyka
16. Metodologia badań
B. Grupa treści kierunkowych

1. Kwalifikowana pierwsza pomoc
2. Medycyna ratunkowa
3. Medyczne czynności ratunkowe
4. Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
5. Medycyna katastrof
6. Choroby wewnętrzne
7. Chirurgia
8. Pediatria
9. Neurologia
10. Traumatologia narządu ruchu
11. Intensywna terapia
12. Medycyna sądowa
13. Psychiatria
14. Położnictwo i ginekologia

 

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa stanowi jeden z najważniejszych przedmiotów w kształceniu licencjonowanego ratownika medycznego. Odbywa się ona w wytypowanych i przygotowanych placówkach medycznych oraz w innych służbach, które zajmują się organizowaniem, prowadzeniem, koordynowaniem i kierowaniem akcją ratunkową w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, katastrof i wypadków.
Praktyka zawodowa w sposób szczególny łączy w sobie wiedzę teoretyczną z praktyką, uzupełniając i doskonaląc umiejętności, jakie student opanował podczas wcześniejszych etapów kształcenia, stwarza możliwość sprawdzenia posiadanych wiadomości i umiejętności i skonfrontowania ich z wymogami, jakie stawiają studentom warunki pracy.

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: