ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych I, II, III stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie, pedagogów, psychologów).

TYP STUDIÓW

Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów: 2 semestry

CEL STUDIÓW

Zdobycie umiejętności, diagnozowania, organizowania, planowania pracy i działań pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą przewlekle chorą, z niepełnosprawnością ruchową w jednostkach: oświatowych, oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych, w podmiotach opieki społecznej. Zdobycie umiejętności organizowania systemów wsparcia psychospołecznego dla dzieci i ich rodzin. Zdobycie umiejętności komunikowania się z dzieckiem i jego bliskimi na każdym etapie choroby.
Słuchacze poznają metody i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne, dzieci przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo w zależności od specyfiki choroby i jej przebiegu.
Słuchacze wyposażeni zostaną w wiedzę na temat pracy instytucji leczniczo- rehabilitacyjnych i ról jakie w instytucjach tych pełnią pedagodzy.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Studia umożliwiają zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (w odniesieniu do etapów do których wcześniej nabył kwalifikacje nauczycielskie), szkołach sanatoryjnych, szkołach przyszpitalnych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach opieki paliatywnej i hospicyjnej, placówkach opieki społecznej, domach dziennego pobytu.

OPŁATY

Wpisowe 100 zł
Opłata za Świadectwo 30zł /przy odbiorze/

Czesne:
1200zł/semestr

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Osoby, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)

  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
  • 1 zdjęcie,
  • akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA! ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: