Young girl fainting on street in hot day

 

Doskonalenie zawodowe dla Ratowników medycznych
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadziła obowiązek doskonalenia zawodowego dla Ratowników medycznych. Obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za spełniony w przypadku zebrania przez ratownika medycznego 200 pkt. edukacyjnych w pięcioletnim okresie edukacyjnym. W ramach przedmiotowego doskonalenia obowiązkowe jest odbycie, co najmniej jednego kursu doskonalącego dla ratowników, za który uzyskuje się 120 pkt. edukacyjnych. Pozostałe 80 pkt. należy uzyskać w innych formach doskonalenia. Doskonalenie zawodowe jest realizowane poprzez udział ratowników w następujących pozaszkolnych formach kształcenia:
1. Kurs doskonalący,
2. Seminarium.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasze stowarzyszenie organizuje kursy doskonalące dla ratowników medycznych chcących wypełnić obowiązek doskonalenia zawodowego, ale również zaktualizować i uzupełnić posiadaną wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia, opracowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

 

Kurs doskonalący

Cel Szkolenia:

Pogłębienie i aktualizacja wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, niezbędnego do wykonywania zadań ratownika medycznego.

Adresaci szkolenia:

Osoby posiadające wykształcenie i uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Metoda Szkolenia:

Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych na fantomach oraz innym sprzęcie szkoleniowym.

Zakres szkolenia:

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom z zakresu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego. W szczególności poruszane są następujące tematy:
• system ratownictwa medycznego na terenie RP,
• systemy powiadamiania ratunkowego,
• systemy łączności,
• jednostki współpracujące z systemem ratownictwa,
• Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
• zasady farmakoterapii w stanach zagrożenia życia,
• medyczne czynności ratunkowe w tym:
• ocena stanu poszkodowanego,
• ułożenie poszkodowanego,
• resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych i dzieci,
• bezprzyrządowe i przyrządowe metody przywracania drożności dróg oddechowych,
• intubacja dotchawicza,
• wentylacja zastępcza, tlenoterapia,
• defibrylacja,
• kaniulacja żył obwodowych, dostęp doszpikowy,
• odbarczanie odmy opłucnej,
• cewnikowanie pęcherza,
• pobieranie krwi,
• opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań,
• odbieranie porodu w warunkach pozaszpitalnych,
• segregacja medyczna, wypadek masowy,
• transport pacjentów w stanie zagrożenia życia,
• wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego.
Czas trwania:

Szkolenie trwa 48 godzin lekcyjnych, realizowanych w ciągu 6 dni w tym 15 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

image1 image2

Ocena:

Kurs kończy się testowym egzaminem z wiedzy teoretycznej oraz egzaminem praktycznym. Po zaliczeniu wszystkich zajęć lekcyjnych oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują 120 punktów edukacyjnych potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu kursu doskonalącego.

 

Informacje:

Termin –
Miejsce – TWP Radom ul. Partyzantów 5/7 sala 201 – II piętro, Tel. 48/362-26-28
Koszt – 600 zł

 

ZAPISY ON-LINE

 

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

propozycja-205

Współpracujemy z: