Szkolenie realizowane jest  we współpracy z Oddziałem Regionalnym TWP we Wrocławiu według programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Decyzja nr 7/2016/Ar z dnia 19.10.2016 i jest zgodne z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

Szkolenie „Asystent rodziny” ma na celu profesjonalnie przygotować do pracy w charakterze asystenta rodziny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, instytucjach pomocy i integracji społecznej, w poradniach rodzinnych oraz instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, nr 288, poz. 1690) oraz  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie szkoleń na asystenta rodziny. Ukończenie szkolenia zapewni znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci). Po jego zakończeniu uczestnicy przygotowani będą do pełnienia funkcji asystenta rodziny i mogą pracować bezpośrednio w środowisku rodziny.
W związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” szkolenie uwzględnia nowe działania przypisane do pracy asystenta rodziny.

Liczba godzin: 240, w tym 30 godzin praktyk

Zajęcia odbywają się sobota-niedziela

Miejsce szkolenia: TWP O/R w Radomiu ul. Partyzantów 5/7

Opłata za szkolenie: 1 650 zł

 

Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących się do roli zawodowej asystenta rodziny, posiadających wykształcenie średnie lub wyższe na kierunkach innych niż wymienione w art. 12 ust 1 p. pkt a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) tj. praca socjalna, socjologia, pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie.

 

Zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników
 • warsztaty prowadzone przez specjalistyczną kadrę wykładowców: psychologów, pedagogów pracy socjalnej i pomocy społecznej, asystentów rodziny, doradców zawodowych, prawników, mediatorów rodzinnych, kuratorów społecznych, dyplomowanych opiekunów dziecięcych, dyplomowanych ratowników medycznych (zajęcia z udzielania pierwszej pomocy)
 • profesjonalne materiały
 • zaświadczenie wraz z suplementem dające możliwość pracy w charakterze asystenta rodziny

 

Zakres programowy szkolenia obejmuje:

 1. Wybrane zagadnienia prawne z zakresu prawa rodzinnego,  administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia  społecznego oraz prawa pracy
 2. Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływy sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
 3. Analiza sytuacji rodziny
 4. Charakterystyka problemów rodziny
 5. Skuteczna komunikacja z rodzinami
 6. Rola, zadania i kompetencje asystenta rodziny
 7. Obszary  pracy asystenta rodziny
 8. Etapy pracy asystenta rodziny
 9. Metody i strategie działania w pracy asystenta z rodziną
 10. Diagnozowanie problemów rodziny oraz jej członków
 11. Konstruowanie  planów pracy na rzecz rodziny
 12. Skuteczne sposoby radzenia sobie z własnymi trudnościami wynikającymi z pracy z rodziną
 13. Praktyki zawodowe – zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną

 

Kontakt i zapisy:

Tel. 48/362-26-28 lub 510-925-424

Zapis online

propozycja-2

Współpracujemy z: